Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat u van Warmgarant mag verwachten. En wat Warmgarant van u mag verwachten. Warmgarant stelt in alles wat zij doet kwaliteit en service voorop, zo ook in deze algemene voorwaarden. Daarom zijn deze voorwaarden gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van de Uneto-VNI (De branche organisatie voor installerend Nederland) en Thuiswinkel.org (bekend van het Keurmerk “Thuiswinkel Waarborg”). Zo bent u als klant altijd verzekerd van de beste service.

Ga direct naar de algemene voorwaarden voor:

Koop en installatie

Serviceabonnementen

Huurvoorwaarden

 

1. Koop & Installatie

Artikel 1 - Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (als Koper / Klant) en Warmgarant overeengekomen Werk met betrekking tot een Installatie, met uitzondering van service en onderhoud verricht binnen het kader van een Warmgarant serviceabonnement.

Artikel 2 - Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
  • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
  • Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte.
  • Meer- en Minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.
  • Warmgarant: Warmgarant B.V, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Warmgarant optredende samenwerkende installatiebedrijven.
  • Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan de Installatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van de Installatie.
  • Serviceabonnement: de overeenkomst met betrekking tot installaties die Warmgarant verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service (storingshulp) aan een Installatie.
  • Storingshulp: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
  • Werk: het totaal van de tussen de Koper en Warmgarant overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
 2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 3 - Aanbod

 1. Het aanbod voor Werk wordt langs elektronische weg gedaan, tenzij technische omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale geldigheidsduur kennen van 30 dagen.
 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Warmgarant maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Warmgarant echter niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief BTW;
  • het tijdstip waarop dan wel een indicatie van de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom (gebruikelijke situatie) of regie.
  a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen de partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
  b. Bij de prijsvormingmethode regie doet Warmgarant een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft Warmgarant, indien de situatie dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

Artikel 4 - Totstandkoming en vorm

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Warmgarant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Warmgarant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische (aan)betaling zal Warmgarant eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Warmgarant kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Warmgarant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De Wet verkoop op afstand beschermt de consumenten bij het doen van aankopen op internet onder andere door hem een herroepingsrecht (ook wel bedenktijd genoemd) te verlenen. Deze bedenktijd is 14 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer binnen deze bedenktijd met het Werk wordt begonnen: gezien de aard van het Warmgarant product (installaties besteld en gemonteerd conform klant specifieke situaties, veelal met enige spoedeisende snelheid van opleveren) vervalt het herroepingrecht bij aanvang van het Werk.

Artikel 6 - Verplichtingen van Warmgarant

 1. Warmgarant zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale installatiewerktijden (maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00) van Warmgarant, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de Koper aan Warmgarant strekt tot het verlenen van service, is Warmgarant verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 2. Warmgarant neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan de koper worden doorberekend, mits Warmgarant aantoont dat zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
 3. Warmgarant is verplicht de Koper te wijzen op de voor het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Warmgarant openbaren en Warmgarant ter zake kundig moet worden geacht.
 4. Warmgarant is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot maximaal € 450.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.
 5. Warmgarant vrijwaart Koper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Warmgarant of door Warmgarant ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de koper

 1. De Koper stelt Warmgarant in de gelegenheid het Werk te verrichten.
 2. De Koper zorgt ervoor dat Warmgarant tijdig kan beschikken over de door de Koper voor het Werk te verschaffen gegevens. Warmgarant geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.
 3. De Koper verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de koper.
 4. De Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Warmgarant behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper Warmgarant hiervan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de Koper de daarmee voor Warmgarant verband houdende schade te vergoeden indien deze de Koper kan worden toegerekend.
 6. De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van Warmgarant de Koper te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 3.
 7. In geval van een tekortkoming van Warmgarant bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant Warmgarant daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Warmgarant reeds door enkele tekortkomingen in verzuim is.

Artikel 8 - Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

 1. Indien Warmgarant haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kan de Koper Warmgarant schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het Werk voort te zetten. De Koper wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien Warmgarant 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De Koper is in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
 2. De Koper heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het Werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Koper mag dit verrekenen met hetgeen hij nog aan Warmgarant verschuldigd is.

Artikel 9 - Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De Koper kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Warmgarant verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. De Koper zal Warmgarant de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
 5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Koper aan Warmgarant de door Warmgarant aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Warmgarant over het gehele Werk zou hebben genoten.
 6. Beëindiging van het Werk heeft tevens beëindiging van het met Warmgarant overeengekomen Serviceabonnement tot gevolg.

Artikel 10 - Meer- en minderwerk

 1. De Koper heeft het recht Meer- en Minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom c.q. richtprijs.
 2. In het geval van de door de klant opgedragen Meerwerk kan Warmgarant alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de koper dit reeds zelf had moeten begrijpen.
 3. Meer- of Minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk dan wel via elektronische weg overeengekomen.
 4. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Warmgarant respectievelijk de Koper op verrekening van Meerwerk respectievelijk Minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 11 - Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Warmgarant hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Koper.
 2. Indien Warmgarant de Koper niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die Warmgarant moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Koper worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.

Artikel 12 - Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 13 - Oplevering

 1. Het Werk is opgeleverd wanneer Warmgarant aan de Koper heeft medegedeeld dat het voltooid is en deze het Werk heeft aanvaard.
 2. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van Warmgarant de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de Koper heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • hetzij wanneer de Koper de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is Warmgarant verplicht de door de Koper hierdoor geleden schade te vergoeden.
 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

Artikel 14 - De Eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Warmgarant bij de Koper de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening bevat een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen/benodigd Meer- en Minderwerk.
 3. Noemt Warmgarant een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door Meerwerk. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen (zie artikel 3 lid 1).
 4. Betaling van de eindafrekening (minus de gedane aanbetaling) vindt normaliter per automatische incasso plaats binnen 30 dagen na oplevering van het Werk.

Artikel 15 - Niet nakomen betalingsverplichting.

 1. Indien de Koper niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere in gebreke stelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Warmgarant na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 4 een betalingsherinnering waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen, zodat automatische incasso binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering mogelijk is.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan Warmgarant, tenzij de Koper een consument is, rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoelt in artikel 14 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Warmgarant is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Warmgarant hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
 4. De door Warmgarant geleverde producten, w.o. de door Koper van Warmgarant aangekochte Installatie (CV-ketel, warmtepomp of ventilatie warmtepomp), blijven eigendom van Warmgarant tot aan de algehele voldoening door Koper van de vorderingen van Warmgarant uit hoofde van de koopovereenkomst en de installatiewerkzaamheden van de Installatie (CV-ketel, warmtepomp of ventilatie warmtepomp) alsmede de vorderingen op Koper wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten. Zolang de geleverde producten eigendom zijn van Warmgarant is het Koper niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.
 5. Indien Warmgarant een door haar aan de Koper verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de Koper Warmgarant per brief wijzen op haar verzuim. Indien Warmgarant niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 - Opschorting van de betaling

 1. Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Koper het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Warmgarant het recht de in artikel 15 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

Artikel 17 - Garantie

 1. Warmgarant garandeert voor een termijn van 24 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen. Het hiervoor bepaalde laat de wettelijke rechten van de koper onverlet. 
 2. Tevens garandeert Warmgarant gedurende een termijn van 2 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit (vermogen) en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
 3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij Warmgarant en de klant een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. De garantie vervalt indien:
  • gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Warmgarant worden gemeld;
  • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Koper die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
  • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Warmgarant aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Koper zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit lijdt uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is;
  • gedurende de garantieperiode geen of door anderen dan Warmgarant periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
  • de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Koper geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

Artikel 18 - Warmgarant klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Warmgarant. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Warmgarant of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Warmgarant
Weesperstraat 118-Z
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-4012233
info@warmgarant.nl

Per email is Warmgarant te bereiken via ons contact formulier

Artikel 19 - Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-01-2019.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Warmgarant met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

2. Serviceabonnementen

Artikel 1 - Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (Klant) en Warmgarant overeengekomen serviceabonnement. Dit serviceabonnement is normaliter gekoppeld aan de aanschaf van een nieuw Toestel via Warmgarant.

Artikel 2 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot een Serviceabonnement is aangegaan.
  Warmgarant: Warmgarant B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Warmgarant optredende installatiebedrijven.
  Installatie of Toestel: 
  1. De complete CV-ketel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 45 liter; plus:
   • de gasleiding, inclusief de gaskraan*.
   • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
   • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler * ;  
   • de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de CV-ketel of tot aan de dakdoorvoer of het bouwkundig kanaal;  
   • de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV Ketel.
  2. De complete (ventilatie)warmtepomp zoals door de fabrikant geleverd; plus:
   • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler * ; 
   • de lucht toe- en afvoer, tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de (ventilatie)warmtepomp of tot aan de dakdoorvoer of het bouwkundig kanaal;
   *tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek onderhoud en indien van toepassing storingshulp tijdens de contractperiode;
Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een woninginstallatie die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen;
Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) de installatie, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

Artikel 3 - Serviceabonnementsvormen

 1. All-in Serviceabonnement CV-ketel (Intergas)

  Omschrijving:
  Dit All-in Serviceabonnement voor de Intergas CV-ketel omvat periodiek onderhoud en het verhelpen van (eventuele) Storingen zonder bijkomende extra kosten. Hierdoor hoeft u zich als Klant, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

  Onderhoud:
  Elke 18 maanden onderhoud of zoveel vaker dan nodig geacht door Warmgarant.

  Storingen:
  • 24/7 bereikbaarheid voor het melden van storingen aan uw CV-Ketel.
  • Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten zijn inbegrepen.
  • Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Warmgarant, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Warmgarant verhelpt Storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de Klant.
   
 2. Serviceabonnement ventilatie warmtepomp (Inventum Spaarpomp)

  Omschrijving:
  Dit Serviceabonnement voor uw Inventum Spaarpomp omvat periodiek onderhoud, kanaalreiniging, filters en het verhelpen van (eventuele) Storingen. Dit laatste tegen een aanvullende betaling.

  Onderhoud:
  • Jaarlijks nieuwe Filters voor uw Inventum Spaarpomp.
  • Elke 3 jaar onderhoud aan de Inventum Spaarpomp.
  • Elke 6 jaar reiniging van de (lucht)kanalen in uw woning. 

  Storingen:
  • 24/7 bereikbaarheid voor het melden van storingen aan de Spaarpomp.
  • Het verhelpen van de storingen tegen betaling. Voorrijkosten, arbeidsloon en materialen zijn, m.u.v. wettelijke garantie, niet inbegrepen bij deze abonnementsvorm.
  • Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Warmgarant, uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanmelding. 
   
 3. Service & Garantie abonnement ventilatie warmtepomp (Inventum Spaarpomp)

  Omschrijving:
  Dit Service & Garantie abonnement voor uw Inventum Spaarpomp omvat periodiek onderhoud, kanaalreiniging, filters en het verhelpen van (eventuele) Storingen zonder bijkomende extra kosten. Hierdoor hoeft u zich als Klant, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

  Onderhoud:
  • Jaarlijks nieuwe Filters voor uw Inventum Spaarpomp.
  • Elke 3 jaar onderhoud aan de Inventum Spaarpomp.
  • Elke 6 jaar reiniging van de (lucht)kanalen in uw woning.

  Storingen:
  • 24/7 bereikbaarheid voor het melden van storingen aan de Spaarpomp.
  • Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten zijn inbegrepen.
  • Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Warmgarant, uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanmelding.

Artikel 4 - Voorwaarden en ingangsdatum

 1. Het Serviceabonnement is een dienst die tegelijkertijd en in combinatie met de aanschaf van een nieuw Toestel bij Warmgarant wordt afgesloten.
 2. Het Serviceabonnement gaat direct na oplevering van de Installatie in en kent een minimale looptijd van 2 jaar.

Artikel 5 - Verplichtingen van de klant

 1. De Klant is verplicht om er voor zorg te dragen dat Warmgarant nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waar het Toestel is geplaatst.
 2. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Warmgarant meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 3. De Klant verschaft Warmgarant de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.
 4. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien de Installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de klant - voor zover niet anders is overeengekomen - in herstel van het gebrek.
 6. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; bereikbaarheid van de gehele Installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn, ter beoordeling van Warmgarant; de radiatoren en leidingen van de klant mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren (ter beoordeling van Warmgarant) De klant informeert Warmgarant tijdig over wijzigingen van zijn contact en of- bankgegevens.

Artikel 6 - Storingen en werkzaamheden die onder alle serviceabonnementen zijn uitgesloten van de dekking

 1. De volgende Storingen vallen nadrukkelijk niet onder de reikwijdte van de onder artikel 3 genoemde Serviceabonnementsvormen en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, in rekening gebracht:
  • Storingen als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van onderhoud door toedoen van klant;
  • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant;
  • Storingen aan de Installatie die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
  • Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;
  • Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
  • Storingen in vervuilde rookgas-/luchtkanalen en in rookgas-/luchtkanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;
  • Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie;
  • storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling (herprogrammering valt niet onder een Serviceabonnement);
  • Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de Installatie onbereikbaar maken en niet door Warmgarant zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door Warmgarant worden uitgevoerd.
 2. Het tussentijds bijvullen / ontluchten valt niet onder het Serviceabonnement.

Artikel 7 - Schade

 1. In geval van een tekortkoming door Warmgarant in de nakoming van haar verplichtingen onder het Serviceabonnement die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Warmgarant, is Warmgarant aansprakelijk voor directe personen- of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is tot een bedrag van maximaal €450.000,= per gebeurtenis. Warmgarant is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst-of inkomensderving daaronder begrepen.
 2. Warmgarant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten.
 3. Indien aan de Installatie of de daaraan verbonden, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na plaatsing van de CV-ketel of (ventilatie) warmtepomp werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de Klant of door derden al dan niet in opdracht van de Klant, is Warmgarant niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

Artikel 8 - Looptijd en beëindiging

 1. Het Serviceabonnementen heeft een minimale looptijd van 2 jaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. De klant heeft na de minimale looptijd van 2 jaar het recht het Serviceabonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen.
 2. Bereikt een Toestel de leeftijd van 15 jaar, dan wordt het Serviceabonnement automatisch beëindigd.
 3. Indien het Serviceabonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht. Ook is de klant dan gehouden administratiekosten aan Warmgarant te vergoeden.
 4. De opzegging dient doorgegeven te worden bij Warmgarant (zie www.warmgarant.nl). Warmgarant en Klant hebben te allen tijde de bevoegdheid met een opzegtermijn van een maand het Serviceabonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Warmgarant dan wel van de Klant.

Artikel 9 - Het tarief

 1. De geldende tarieven zijn terug te vinden op www.warmgarant.nl
 2. De overeengekomen tarieven kunnen per 1 juli van het kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal deze indexering plaatsvinden op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS.

Artikel 10 - Betaling

 1. De aan Warmgarant op basis van het Serviceabonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van de rekening van de Klant. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door Warmgarant na voorafgaande machtiging door de Klant ook automatisch afgeschreven van de bank/gironummer van de Klant.
 2. Indien de Klant niet tijdig betaalt, wordt hij - zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Warmgarant eenmalig een betalingsherinnering waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen, zodat automatische incasso binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering mogelijk is. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Warmgarant rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Warmgarant is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

Artikel 11 - Privacy en gegevensbescherming

 1. Middels specifieke software en hardware is Warmgarant in staat om de werking van individuele Toestellen op afstand (via een digitale verbinding tussen Toestel en de server van Warmgarant/de fabrikant van het Toestel) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.
 2. In het kader van het bovenstaande doel zal Warmgarant/de fabrikant van het Toestel gegevens, betreffende de werking, van individuele Toestellen registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Warmgarant/de fabrikant van het Toestel.
 3. De informatie die Warmgarant verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.
 4. Indien een klant bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan deze klant om Warmgarant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.

Artikel 12 - Wijzigingen algemene voorwaarden en serviceabonnement

 1. Warmgarant kan de Algemene Voorwaarden, het Serviceabonnement en (de hoogte van) het tarief wijzigen. Warmgarant maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de klant is, dan heeft de klant het recht om het Serviceabonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
 3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel:
 • verhoging van een tarief conform artikel 9
 • technische wijzigingen in het Serviceabonnement die door Warmgarant op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;

Artikel 13 -Warmgarant klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Warmgarant. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Warmgarant of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Warmgarant
Weesperstraat 118-Z
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-4012233
info@Warmgarant.nl

Per email is Warmgarant te bereiken via ons contact formulier

Artikel 14 - Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-01-2019.
 2. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van Warmgarant wordt omgezet in een andere of indien Warmgarant haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Warmgarant met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

3. Huurvoorwaarden

Op alle aanvragen en overeenkomsten voor de huur van CV-ketels van Warmgarant B.V. zijn deze huurvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Definities

1. Begrippen die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Warmgarant: Warmgarant B.V. en de namens Warmgarant optredende installatiebedrijven.
Toestel: De complete CV-ketel (een apparaat ten behoeve van verwarmen en leveren van warm water) zoals door de betreffende fabrikant geleverd.
Standaard Installatie: 

 • Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd plus: het aanpassen/vervangen van;
 • de gasleiding, inclusief de gaskraan*.
 • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
 • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;
 • de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter gemeten vanaf de mantel van de CV-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;
 • de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV Ketel.

*tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van de CV-ketel gemeten

Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan het Toestel en/of componenten vallende binnen de Standaard Installatie die nodig zijn voor het ongestoord functioneren ervan of voor de veiligheid;
Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel of een component vallende binnen de Standaard Installatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.

Artikel 2 - Aanbod

 1. Warmgarant biedt op haar website (www.warmgarant.nl) diverse CV-ketels te huur aan.
 2. Wanneer er bijzondere voorwaarden zijn, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Tenzij anders vermeld geldt een aanbod maximaal 30 dagen.
 3. De aangeboden huurprijs per maand omvat de huur en Standaard Installatie van het Toestel inclusief Onderhoud en het verhelpen van Storingen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.
 4. Warmgarant geeft zo gauw als het bekend is, maar in ieder geval vóór plaatsing van het Toestel, een gespecificeerde kostenopgave wanneer voor het installeren meer gedaan moet worden dan valt onder de Standaard Installatie. De meerprijs van deze werkzaamheden kan niet in de huurprijs worden verrekend en moet via een éénmalige betaling/incasso worden voldaan.
 5. Om gebruik te kunnen maken van een huuraanbod moet u eigenaar zijn van de woning waarin het Toestel wordt geplaatst.
 6. In opdracht van Warmgarant kan een credit-check worden uitgevoerd. Warmgarant behoudt zich het recht voor op basis van de uitkomst hiervan het aangaan van een huur overeenkomst af te wijzen of te ontbinden.

Artikel 3 – Herroepingsrecht

 1. U kunt de huurovereenkomst binnen 14 dagen na het sluiten alsnog zonder opgaaf van redenen ontbinden. Dit kan via een e-mail aan info@warmgarant.nl of via de telefoon 085 4012233. U kunt ook gebruikmaken van een formulier van de website van Warmgarant. Warmgarant zal u de ontvangst van uw mededeling bevestigen.
 2. Alleen wanneer u hier uitdrukkelijk om verzoekt zal Warmgarant al binnen de bedenktermijn met de uitvoering kunnen beginnen. Via de website of per e-mail kunt u de door u gewenste datum van plaatsing kiezen. U verklaart afstand te doen van uw recht tot ontbinding zodra Warmgarant het Toestel heeft geïnstalleerd.
 3. Wanneer Warmgarant op uw verzoek tijdens de bedenktermijn begint met de uitvoering en u de overeenkomst alsnog ontbindt, dan brengt Warmgarant de redelijke kosten van het reeds geleverde bij u in rekening.

Artikel 4 – Ingangsdatum en looptijd

 1. De huurovereenkomst begint direct na oplevering van het Toestel en loopt tenminste 144 volle maanden.
 2. Tegen het einde van de looptijd doet Warmgarant u een voorstel voor voortzetting van de huurovereenkomst, voor overname van het Toestel of voor de huur van een nieuw Toestel.

Artikel 5 – Plaatsing

 1. Warmgarant en u bepalen in onderling overleg de plaats van het Toestel (bij Standaard Installatie de plaats van het te vervangen Toestel) en de leidingaanleg. Daarbij worden de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften en de plaatsingsinstructie van de fabrikant opgevolgd.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Warmgarant het gehuurde Toestel te verplaatsen of wijzigingen aan te brengen in het leidingwerk zoals omschreven en vallend onder de Standaard Installatie.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en werking van de verdere binneninstallatie (radiatoren, vloerverwarming, etc.).

Artikel 6 – Huurprijs / betaling

 1. De huur wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf of in de eerste week van de lopende maand middels automatische incasso afgeschreven van uw rekening.
 2. De eerste huurtermijn is verschuldigd over de maand volgend op die waarin het Toestel is afgeleverd en geplaatst.
 3. Wanneer er meermalen problemen zijn met het betalen van de huur, kan Warmgarant u vragen de verschuldigde bedragen op een andere, door Warmgarant aangegeven, wijze te voldoen. Eventuele extra kosten van die andere betaalwijze zijn voor uw rekening.
 4. Bij niet-tijdige betaling (o.a. storno van de incasso), wordt u– zonder verdere ingebrekestelling – geacht in verzuim te verkeren. Warmgarant zal u eenmalig een betalingsherinnering sturen waarin u wordt geïnformeerd wat de gevolgen van niet-tijdige betaling zijn. U krijgt hierbij de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen zelf de betaling te verzorgen.
 5. De gevolgen van niet-tijdige betaling kunnen zijn dat u wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt en eventueel dat de overeenkomst door Warmgarant beëindigd wordt.
 6. Het niet gebruiken van het Toestel (bijvoorbeeld door afwezigheid), levert geen geldige reden op om de huur niet of later te betalen.
 7. Warmgarant kan de maandelijkse huurprijs periodiek (jaarlijks per 1 juli) aanpassen. De basis voor de aanpassing (middels indexatie) is in beginsel de tabel “Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven” van het CBS.
 8. Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW aanpassingen) worden doorgevoerd, is Warmgarant gerechtigd tot doorberekening daarvan.

Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging

 1. De huurovereenkomst kan op uw verzoek na 24 maanden worden beëindigd op voorwaarde dat het Toestel in eigendom wordt overgenomen. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd bestaande uit de Restwaarde en administratiekosten (€75,-). Onder Restwaarde wordt verstaan: de door Warmgarant berekende prijs (koopprijs zonder acties) van het Toestel inclusief Standaard Installatie ten tijde van de ingebruikname van het Toestel minus de jaarlijkse afschrijvingen met 1/12. De Restwaarde op het moment van overname wordt eventueel vermeerderd of gecorrigeerd met het dan geldende BTW-tarief. Er geldt dus geen boete of afkoop van huurtermijnen. De eigendom van het Toestel gaat over na betaling van de vergoeding. Het verzoek tot beëindiging kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan.
 2. Bij overlijden blijft de huurovereenkomst in beginsel volledig van kracht en zijn de huurtermijnen door de erfgenamen verschuldigd. Tussentijdse beëindiging tegen een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel is in dit geval mogelijk.
 3. Bij verkoop van het pand kan de huurovereenkomst worden voortgezet met de opvolgende eigenaar. Warmgarant behoudt zich wel het recht voor de nieuwe huurder te toetsen conform hetgeen beschreven in artikel 2, lid 6.
 4. Bij verkoop en verhuizing dient u Warmgarant tenminste één maand van tevoren schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen en aan te geven of de huurovereenkomst wordt voortgezet met de opvolgend eigenaar of wordt beëindigd.
 5. Warmgarant is bevoegd de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden wanneer u in verzuim bent wegens niet-tijdige betaling, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement raakt of wanneer er beslag wordt gelegd op uw goederen. In deze gevallen heeft Warmgarant recht op een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel.
 6. Bij tussentijdse beëindiging in de loop van de maand blijft de huurprijs over die maand volledig verschuldigd.

Artikel 8 – Onderhoud en Storingen

 1. Warmgarant verplicht zich:• het Toestel zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren;
  • Storingen zo spoedig mogelijk op te volgen, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Storingen met een niet-spoedeisend karakter worden in overleg met u verholpen.
 2. U verplicht zich als huurder:
  • het Toestel enkel voor huishoudelijk gebruik te gebruiken en de door Warmgarant en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen;
  • het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk te melden aan Warmgarant. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld op het algemene storingsnummer 085 401 2233;
  • geen wijzigingen aan het toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhoud- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door Warmgarant;
  • personeel van Warmgarant in de gelegenheid te stellen (zo vaak als Warmgarant nodig acht) het Toestel te controleren, onderhouden, herstellen of verwijderen;
  • ervoor te zorgen dat het Toestel goed bereikbaar is en blijft (eventuele luiken, schotten en dergelijke dienen zonder gebruik te maken van gereedschap te verwijderen te zijn);
  • het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;
  • zorg te dragen voor een adequate verzekering van de CV-ketel (al dan niet vallend onder de normale inboedel- en/of opstalverzekering) op basis van allrisk dekking.
 3. De volgende storingen vallen niet onder de huurprijs en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij u in rekening gebracht:
  • storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie (het bijvullen en ontluchten van de installatie moet u zelf doen);
  • storingen aan onderdelen (leidingen, appendages, etc) die niet behoren tot de Standaard Installatie;
  • storingen als gevolg van het door uw toedoen niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
  • storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel;
  • storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling;
  • storingen als gevolg van niet door Warmgarant of haar installateurs aangebrachte wijzigingen aan de Standaard Installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of onbereikbaar maken;
  • storingen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
  • storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;
  • storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
  • storingen in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
 4. Uitgesloten van onderhoud- en/of reparatieverplichting door Warmgarant zijn esthetische schades zoals, krassen, deukjes en dergelijke.

Artikel 9 - Schade

 1. Warmgarant is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan Warmgarant toerekenbare tekortkoming. Indien Warmgarant voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis. Warmgarant is evenwel nimmer gehouden tot het vergoeden van bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, immateriële en overige indirecte schade.
 2. U vrijwaart Warmgarant tegen alle aanspraken van derden jegens Warmgarant inzake vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel.
 3. U bent aansprakelijk voor alle door u of derden toegebrachte schade aan het Toestel en alle schade als gevolg van het verloren gaan of onbruikbaar worden van het toestel door brand, bevriezing, diefstal of anderszins.

Artikel 10 – Eigendom van het Toestel

 1. Het Toestel is eigendom van Warmgarant. U mag het Toestel niet verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden of bezwaren.
 2. U bent verplicht Warmgarant in de gelegenheid te stellen het Toestel te verwijderen indien Warmgarant dat, mede in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, noodzakelijk acht.
 3. Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook is komen te eindigen en de eigendom van het Toestel niet aan u is overgedragen, heeft Warmgarant het recht het Toestel te blokkeren en/of weg te nemen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van het Toestel mag uitsluitend door een door Warmgarant aangewezen monteur plaatsvinden. Bij blokkering wordt het Toestel door Warmgarant uitgeschakeld en is daarmee niet meer te gebruiken. U bent verplicht Warmgarant toe te laten tot de ruimte waarin het Toestel is geplaatst.
 4. Indien Warmgarant wordt belemmerd bij het verwijderen van het Toestel wordt u een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 320,- verschuldigd, onverminderd de verplichting tot betaling van de te verschijnen huurvergoedingen en vergoeding van de schade die Warmgarant mocht hebben geleden of zal lijden doordat Warmgarant het Toestel niet kan verwijderen.
 5. Warmgarant verricht alleen die werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van het Toestel en is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, plafonds, leidingen, kranen etcetera in de oorspronkelijke staat te herstellen.
 6. U bent verplicht Warmgarant onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u failliet wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of enig beslag op uw goederen wordt gelegd, en voorts om onverwijld aan de curator, bewindvoerder of deurwaarder mee te delen dat het Toestel eigendom is van Warmgarant.
 7. Bij verkoop van de woning dient u de koper mee te delen dat het Toestel op huurbasis is verstrekt en dat dit met toebehoren eigendom is van Warmgarant (zie ook artikel 7, leden 3 en 4).

Artikel 11 – Privacy- en gegevensbescherming

 1. Middels specifieke software en hardware is Warmgarant in staat om de werking van individuele CV-ketels op afstand (via een digitale verbinding tussen de CV-ketel en de server van Warmgarant) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.
 2. In het kader van het bovenstaande doel zal Warmgarant gegevens, betreffende de werking, van individuele CV-ketels registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Warmgarant.
 3. De informatie die Warmgarant verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 12 - Wijzigingen huurvoorwaarden en huurovereenkomst

 1. Warmgarant kan de Huurvoorwaarden alsmede de van toepassing zijnde tarieven wijzigen. De wijzigingen worden voor invoering daarvan bekendgemaakt.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de op dat moment reeds bestaande huurovereenkomsten.
 3. Warmgarant mag haar rechten en verplichtingen overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
 4. Indien u een redelijke grond heeft om niet in te stemmen met een wijziging dan kunt u binnen 2 maanden na de bekendmaking de huurovereenkomst tussentijds beëindigen door opzegging en betaling van de vergoeding als genoemd in artikel 7.
 5. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel:
  • verhoging van een tarief conform artikel 6 lid 7;
  • wijzigingen in de overeenkomst of voorwaarden die door Warmgarant naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving zijn aangebracht.

Artikel 13 -Warmgarant klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Warmgarant. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Warmgarant of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.
Warmgarant
Weesperstraat 118-Z
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-4012233
info@Warmgarant.nl

Per email is Warmgarant te bereiken via ons contact formulier

Artikel 14 - Slotbepalingen

 1. Deze Huurvoorwaarden Warmgarant treden in werking op 01-04-2014.
 2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Warmgarant met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

Warmgarant algemene voorwaarden

U kunt hier een PDF bestand van de Warmgarant algemene voorwaarden downloaden. Voor de meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u terecht op deze webpagina.

Tot slot

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden; zijn er bepalingen onduidelijk of heeft u overige vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Terug naar menu