Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat u van Warmgarant mag verwachten. En wat Warmgarant van u mag verwachten. Warmgarant stelt in alles wat zij doet kwaliteit en service voorop, zo ook in deze algemene voorwaarden. Daarom zijn deze voorwaarden gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van de Uneto-VNI (De branche organisatie voor installerend Nederland) en Thuiswinkel.org (bekend van het Keurmerk “Thuiswinkel Waarborg”). Zo bent u als klant altijd verzekerd van de beste service.

Ga direct naar de algemene voorwaarden voor:

Koop en installatie

Serviceabonnementen

Huurvoorwaarden

 

 

1. Koop en installatie

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat U van Warmgarant mag verwachten en wat Warmgarant van U mag verwachten als u een CV-ketel of warmtepomp koopt bij Warmgarant.

Artikel 1 - Werkingssfeer

1. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen U en Warmgarant overeengekomen Koop en het Werk (alsmede de aanvragen) met betrekking tot een Toestel, met uitzondering van Service en Onderhoud verricht binnen het kader van een Warmgarant Serviceabonnement. Daarvoor gelden de in het Serviceabonnement opgenomen bepalingen.

Artikel 2 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:

U: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een overeenkomst tot koop (Koop) en/of het verrichten van installatiewerkzaamheden (Werk) is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

Warmgarant: Warmgarant B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Toestellen verkoopt en installeert, onderhoudt en/of repareert, ende namens Warmgarant optredende samenwerkende installatiebedrijven.

Installatie: de in Uw woning aanwezige (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte. Na het opleveren van het Werk vormt het Toestel onderdeel van de Installatie.

Toestel: De complete CV-ketel of warmtepomp zoals door de betreffende fabrikant geleverd, inclusief hetgeen vallende binnen de Standaardinstallatie van het Toestel.

Standaardinstallatie CV-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;

 • de gasleiding, inclusief de gaskraan*;
 • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
 • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;
 • de rookgasafvoer*, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal*;
 • de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV-Ketel
  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
Standaardinstallatie warmtepompen: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd plus: het aanpassen/vervangen van;
 • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler*;
 • de lucht toe- en afvoer, indien van toepassing, tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de warmtepomp of tot aan de dakdoorvoer of het bouwkundig kanaal;
  *tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten

Overige producten: alle overige door U van Warmgarant gekochte producten die geen Toestel zijn.

Koop: het door Warmgarant aan U krachtens koopovereenkomst verkochte en geleverde Toestel (en/of Overige producten) tegen betaling van de overeengekomen prijs door U aan Warmgarant.

Werk: het totaal van de tussen U en Warmgarant overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen terzake het installeren van het gekochte Toestel en/of Overige producten.

Meer- en Minderwerk: door U gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan het Toestel die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het Toestel.

Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.

Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.

Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek Onderhoud en indien van toepassing storingshulp aan het Toestel tijdens de contractperiode.
*tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.


Artikel 3 - Aanbod

1. Het aanbod voor Koop en/of Werk wordt als uitgangspunt langs elektronische weg gedaan (via website of per e-mail), tenzij technische omstandigheden dit onmogelijk maken of indien wij daarvan expliciet afwijken. Alsdan wordt het aanbod aan U gedaan via een op schrift gestelde offerte.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale geldigheidsduur kennen van 30 dagen, waarna het van rechtswege komt te vervallen.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van het Toestel en de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling daarvan door U mogelijk te maken. Het aanbod bevat tevens het All-in Serviceabonnement dat na oplevering van het Werk ingaat. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het aanbod.

4. U bent ervan bewust dat de door Warmgarant verstrekte informatie omtrent de door ons aangeboden producten (w.o. de rendementsindicatie) is gebaseerd op algemene informatie verkregen van de fabrikant en/of feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Dat geldt tevens voor de voorzieningen die in algemene zin benodigd zijn in een woning voor het Toestel en/of de mogelijkheid voor een consument om de overheid te verzoeken om een geldelijke bijdrage (w.o. subsidie) te leveren voor de aankoop van het Toestel.

5. Het aanbod kan deels tot stand komen op basis van informatie en wensen die U aan Warmgarant verstrekt. Deze informatie en wensen zijn door Warmgarant niet te controleren. Warmgarant hanteert algemene ervaringsregels om deze informatie en wensen van U te vertalen in een aanbod, mede gebaseerd op door de fabrikant van het Toestel verstrekte informatie en/of feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Het aanbod van Warmgarant kan door U op geen enkele wijze worden opgevat als een (maatwerk)advies. Op U rust de verantwoordelijkheid om zelf voldoende onderzoek te verrichten alvorens een aanbod te aanvaarden.

6. Warmgarant brengt zorgvuldig het aanbod tot stand en maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Warmgarant echter niet.

7. Het aanbod van het Werk geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. De prijzen zijn voor consumenten inclusief BTW.

A. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen de partijen een vast bedrag overeen waartegen het Werk wordt verricht (dit is de meest gebruikte methode).

B. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Warmgarant een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft Warmgarant, indien de situatie dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het Werk aanneemsom en voor een deel van het Werk regie.

8. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.

9. Aan het tot stand brengen van het aanbod zijn voor U geen kosten verbonden, tenzij dit vooraf schriftelijk of digitaal kenbaar is gemaakt aan U. Een voorbeeld daarvan is een zeer complexe CV-installatie of de installatie van een warmtepomp. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat van het aanbod van het Werk deel uitmaken tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Warmgarant of in haar opdracht vervaardigd zijn. Deze documenten blijven eigendom van Warmgarant en/of derde(n) tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van Warmgarant en/of derde(n). Zij mogen niet zonder toestemming door U aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming door U worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Warmgarant gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.

10. Indien Warmgarant bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van uw opslagruimte, dan dienen wij dit in het aanbod te vermelden.

11. U bent ervan bewust dat de in of bij het aanbod genoemde data voor het starten van Werk indicatief zijn. De definitieve datum waarop het Werk is ingepland wordt door Warmgarant na aanvaarding van het aanbod aan U bevestigd, waarbij rekening wordt gehouden met uw opgegeven voorkeursdata.

12. Het werkgebied van Warmgarant strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Aanbod kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd dient te worden binnen het werkgebied.


Artikel 4 - Totstandkoming en vorm

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (w.o. het verrichten van een aanbetaling).

2. Indien U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Warmgarant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

​3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Warmgarant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische (aan)betaling zal Warmgarant eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Warmgarant kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of U aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Op basis van dit onderzoek kan Warmgarant besluiten het aanbod in te trekken of om bijzondere voorwaarden te stellen, ook als het aanbod reeds door u is aanvaard. Warmgarant is niet verplicht om die beslissing te motiveren.

5. Warmgarant kan, in het kader van artikel 4, lid 4, uw persoonsgegevens ter controle verstrekken aan Focum voor het verkrijgen van een kredietinformatierapport met risicoprofiel. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Focum vindt U in het privacy statement van Focum. Hier vindt u o.a. uw rechten en de mogelijkheid tot inzage en bezwaar.

6. Het staat Warmgarant vrij om een klant te weigeren of om aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. Warmgarant is niet verplicht om die beslissing te motiveren.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. De Wet verkoop op afstand beschermt de consumenten bij het doen van aankopen op internet onder andere door de consument een herroepingsrecht (ook wel bedenktijd genoemd) te verlenen. Deze bedenktijd is m.b.t. het Werk 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en m.b.t. de Koop 14 dagen nadat u het Toestel heeft ontvangen (dan wel de door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder).

2. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht via een e-mail aan info@warmgarant.nl of via een formulier op de website van Warmgarant. Warmgarant zal u de ontvangst van uw mededeling bevestigen.

3. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer binnen deze bedenktijd overeenkomstig het verzoek van U met het Werk wordt begonnen gezien de aard van het Warmgarant product (Toestellen besteld en Toestellen conform klant specifieke situaties, veelal met enige spoedeisendheid ter zake de oplevering vanwege vervanging van het oude toestel). U ziet door van Warmgarant te verlangen, dan wel in te stemmen met, dat het Werk wordt gestart binnen de bedenktermijn, af van uw herroepingsrecht.


Artikel 6 - Verplichtingen Warmgarant

1. Warmgarant zal in het kader van de Koop het Toestel leveren op het door U gespecificeerde afleveradres, hetgeen als uitgangspunt uw woonadres is.

2. Warmgarant zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst (laten)uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale installatiewerktijden (maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00) van Warmgarant, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van U aan Warmgarant strekt tot het verlenen van Service, is Warmgarant verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

3. Warmgarant neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan U worden doorberekend, mits Warmgarant aantoont dat zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

4. Warmgarant is verplicht U te wijzen op de voor het eerste gezicht (visueel) kenbare en voor het Werk relevante:onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

 • onjuistheden in de door U verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door U ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens U verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het Werk aan Warmgarant openbaren en Warmgarant ter zake kundig moet worden geacht.

5. Warmgarant is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk hulppersonen in te schakelen, dan wel (een deel van) het werk over te dragen aan een (of meerdere) onderaannemer(s). Warmgarant mag daartoe overgaan zonder voorafgaande instemming van U en zonder dit aan U mede te delen. Warmgarant heeft bedongen dat deze hulppersonen een afdoende CAR/Montage en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. U dient deze hulpperso(o)n(en) rechtstreeks aan te spreken voor schade die is veroorzaakt door gedragingen van deze hulpperso(o)n(en). Slechts indien de door de hulppersoon afgesloten verzekeringspolis geen afdoende dekking biedt én de hulppersoon geen verhaal biedt dan kan U direct Warmgarant aanspreken.

6. Indien u schade hebt geconstateerd en u van mening bent dat dit is ontstaan door Warmgarant of door één van haar hulppersonen, dan dient u die schade direct bij Warmgarant schriftelijk / per mail te melden, doch in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na ontdekking daarvan.

7. Indien Warmgarant schadeplichtig is jegens U dan is Warmgarant slechts gehouden om de directe (zaaks)schade te vergoeden van U tot maximaal het bedrag dat U tot op het moment van ontstaan van het schade brengende feit aan Warmgarant heeft betaald in het kader van de Koop en het Werk. In geen geval kan het bedrag waarvoor Warmgarant jegens U aansprakelijk zou zijn een bedrag groot € 450.000,= per gebeurtenis overstijgen; de aansprakelijkheid is in alle gevallen tot dat bedrag beperkt. Aan Warmgarant kan in ieder geval niet worden toegerekend:

 • de werking/aanleg van uw bestaande installaties en aansluitingen;
 • schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding;
 • leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet;
 • overmacht of bedieningsfouten.

8. Warmgarant is jegens U niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, w.o. bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten), immateriële schade en letselschade. 

9. Warmgarant kan door U niet worden aangesproken op verhoogd water, gas of elektra verbruik van de Installatie, behoudens indien 1) Warmgarant een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van het Werk 2) waardoor het Toestel meer gas / water/ Elektra verbruikt, A) dan de fabrieksopgave van het Toestel B) rekening houdende met omvang van de woning (c.q. onroerende goed) en C) het afgegeven energieprestatiecertificaat D) bij normaal (niet-excessief) gebruik, en 3) U dit binnen 12 maanden na afronding van het Werk kenbaar heeft gemaakt aan Warmgarant en 4) U daarna Warmgarant op eerste verzoek in de gelegenheid heeft gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoedt Warmgarant aan U maximaal het bedrag dat U maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden te veel heeft betaald aan de betreffende leverancier.


Artikel 7 - Uw verplichtingen

1. U bent verplicht het in het kader van de Koop door Warmgarant te leveren Toestel in bezit te (laten) nemen en de overeengekomen koopprijs aan ons te betalen (zie artikel 15).

2. U stelt Warmgarant in de gelegenheid het Werk te verrichten op de ingeplande datum zoals door ons aan U is bevestigd, w.o. door ervoor zorg te dragen dat de woning (c.q. onroerende zaak) in redelijke staat verkeert, de plaats waar het Toestel dient te worden geïnstalleerd bezemschoon is en (veilig) kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op Arbowetgeving). U mag tot 48 uur voorafgaand aan de ingeplande afspraak, de afspraak kosteloos verzetten, mits U Warmgarant daarvan tijdig (dus uiterlijk 48 uur voorafgaand), digitaal daarvan op de hoogte brengt.

3. U dient zich te onthouden van handelingen of gedragingen die het de installateur bemoeilijken of verhinderen om het Werk (veilig) te verrichten, w.o. wordt begrepen fysiek of verbaal geweld (w.o. schelden).

4. U zorgt ervoor dat Warmgarant tijdig kan beschikken over de door U voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door U voor het werk te verschaffen gegevens. Warmgarant geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.

5. U verschaft de U ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.

6. U draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 10 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

7. U dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Warmgarant behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient U Warmgarant hiervan tijdig in kennis te stellen.

8. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, of door omstandigheden waarvoor U verantwoordelijk bent, dient U de daarmee voor Warmgarant verband houdende schade te vergoeden, tenzij deze omstandigheden niet aan U kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt op voorhand vastgesteld op een minimumbedrag ad € 300,00, zijnde het arbeidsloon voor een Standaardinstallatie. Dit onverminderd het recht van Warmgarant op vordering van haar volledige schade.

9. U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door  U verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door U ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens U verstrekte gegevens;
  Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van Warmgarant op grond van artikel 6 lid 3.

In geval van een tekortkoming van Warmgarant bij de uitvoering van de overeenkomst wijst U Warmgarant daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Warmgarant reeds door enkele tekortkomingen in verzuim is.


Artikel 8 - Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1. Indien Warmgarant haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kunt U Warmgarant schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het Werk voort te zetten. U wijst er daarbij op dat U de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien Warmgarant 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. U bent in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen laten uitvoeren of voortzetten.

2. U heeft, indien U van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding. Warmgarant heeft grenzen gesteld aan de omvang van die schade, zie bijvoorbeeld artikelen 6.5 t/m 6.9. U mag dit verrekenen met hetgeen U nog aan Warmgarant verschuldigd bent.


Artikel 9 - Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat door U

1. U kunt de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk opzeggen. U dient dit schriftelijk of per e-mail (info@warmgarant.nl) aan Warmgarant kenbaar te maken.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Warmgarant verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

4. U zal Warmgarant de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.

5. Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt U aan Warmgarant de door Warmgarant aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Warmgarant over het gehele Werk zou hebben genoten.

6. Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat heeft tevens beëindiging van het met Warmgarant overeengekomen Serviceabonnement tot gevolg.


Artikel 10 - Betaling

1. Onverminderd het recht van Warmgarant om de overeenkomst met U te ontbinden, kan Warmgarant in de navolgende gevallen uw handelen c.q. nalaten beschouwen als een ontbinding van de Koop en een opzegging van het Werk:

A: indien Warmgarant het Werk niet kan (laten) uitvoeren omdat U in strijd handelt met artikel 7 lid 2 of 3.

B: indien de bestaande installatie (w.o. de leidingen, kranen, etc.) in de woning (c.q. onroerende zaak) van U -op basis van een visuele inspectie door de installateur- in dermate slechte staat is (w.o. verouderd,  achterstallig onderhoud, defecten, etc.) dat er naar inschatting van Warmgarant het overeengekomen Werk in zijn geheel niet of niet juist zal kunnen functioneren, w.o. begrepen dat er naar inschatting van Warmgarant een onaanvaardbare hoge kans op storingen zal ontstaan dat plaatsing in de ogen van Warmgarant niet verantwoord is.

C: In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Warmgarant vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Warmgarant op U zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 

2. Indien een situatie als genoemd in lid 1 van toepassing is zal Warmgarant dat schriftelijk zo spoedig mogelijk aan u bevestigen.

3. Indien Warmgarant een aanvang heeft genomen met het Werk en wij het Werk niet kunnen voortzetten en/of opleveren omdat u in strijd handelt met artikel 7 lid 2 of 3, dan is Warmgarant bevoegd om de werkzaamheden per direct te staken, het Toestel retour te nemen en kan van haar niet verwacht worden dat zij de Installatie in de oorspronkelijke situatie terugbrengt. Indien Warmgarant besluit de overeenkomst te willen nakomen, dan kan zij additionele en kostenverhogende voorwaarden daaraan verbinden.

4. Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat heeft tevens beëindiging van het met Warmgarant overeengekomen Serviceabonnement tot gevolg.


Artikel 11 - Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kunnen U en Warmgarant, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten Werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.

2. In het geval van het door U opgedragen Meerwerk kan Warmgarant alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij U tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij U dit reeds zelf had moeten begrijpen.

3. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van U artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.

4. Meer- of Minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk dan wel via elektronische weg vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.

5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Warmgarant respectievelijk U op verrekening van Meerwerk respectievelijk Minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.


Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt Warmgarant dat zo spoedig mogelijk aan U.

2. Indien Warmgarant U niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die Warmgarant moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door U worden vergoed.

4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.


Artikel 13 - Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.


Artikel 14 - Oplevering

1. Als U en Warmgarant een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan spant Warmgarant zich er redelijkerwijs voor in om het werk op deze datum op te leveren.

2. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

3. Het Werk is opgeleverd wanneer Warmgarant aan U heeft medegedeeld dat het voltooid is en U het Werk heeft aanvaard.

4. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij direct zodra U de werkbon na gereed komen van het Werk voor aanvaarding heeft afgetekend;
 • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat U van Warmgarant de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en U heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden dan wel af te keuren;
 • hetzij wanneer U de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 15 - Betaling

1. U bent verplicht de voor het Toestel overeengekomen koopprijs tijdig en volledig aan haar te betalen, alsmede de overige afgenomen producten en diensten, w.o. Meer- en Minderwerk. Het door U te betalen bedrag wordt in eerste instantie indicatief door Warmgarant bevestigd via de orderbevestiging, waarna na oplevering de definitieve factuur wordt opgemaakt, de eindafrekening. Op de eindafrekening is de door U betaalde aanbetaling in mindering gebracht.

2. Warmgarant verstuurt in beginsel binnen vier weken na oplevering de eindafrekening aan U.

3. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen/benodigde Meer- en Minderwerk.

4. In geval van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een uitsplitsing in materialen, arbeidsloon en overige kosten. Noemt Warmgarant een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij Warmgarant U tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

5. Betaling van de eindafrekening vindt als uitgangspunt per automatische incasso plaats binnen 8 dagen. Dit is een fatale termijn voor betaling.

6. Warmgarant kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van U.

7. Na het sluiten van de overeenkomst kan Warmgarant zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat U de betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang U in dat geval weigert of niet in staat bent zekerheid te stellen, is Warmgarant gerechtigd de uitvoering van het Werk op te schorten.


Artikel 16 - Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien U niet tijdig betaalt, wordt U wettelijk geacht, zonder verdere in gebreke stelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Warmgarant na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 5 een betalingsherinnering waarin zij U op uw verzuim wijst en U alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangt van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan Warmgarant rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Warmgarant is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Warmgarant hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van U. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan (onverplicht) in het voordeel van U worden afgeweken.

4. De door Warmgarant geleverde producten, w.o. het door U van Warmgarant aangekochte Toestel, blijven eigendom van Warmgarant tot aan de algehele voldoening door U van de vorderingen van Warmgarant uit hoofde van de koopovereenkomst (Koop) en de installatiewerkzaamheden van het Toestel (Werk) alsmede de vorderingen op U wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten. Zolang het geleverde Toestel eigendom is van Warmgarant is het U niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.


Artikel 17 - Opschorting van de betaling door U

1. Indien het Toestel of het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft U het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek of het schadebedrag. Het is derhalve niet toegestaan om een hoger bedrag in te houden dan dat er schade is geleden.

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Warmgarant het recht de in artikel 16 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

3. Indien U gebruik maakt van uw opschortingsrecht, dan dient U dit, alsmede de gronden waarop U zich beroept, zo spoedig mogelijk schriftelijk (en gemotiveerd) kenbaar te maken aan Warmgarant, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat U dit recht heeft ingeroepen.


Artikel 18 - Garantie

1. Warmgarant garandeert voor een termijn van 2 jaar na oplevering dat eventuele gebreken aan het Toestel kosteloos worden verholpen. Warmgarant garandeert voor een termijn van drie maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen. Het hiervoor bepaalde laat de wettelijke rechten van U onverlet.

2. Tevens garandeert Warmgarant gedurende een termijn van 2 jaar na de oplevering dat de specificaties van het Toestel ten aanzien van capaciteit (vermogen) en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij Warmgarant en U nadrukkelijk een langere termijn zijn overeengekomen.

4. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en ziet derhalve niet op storingen veroorzaakt door normale slijtage van onderdelen. De vervangen onderdelen worden eigendom van Warmgarant. Warmgarant bepaalt of zij het defect herstelt of het onderdeel vervangt. 

5. De garantie vervalt indien:

 • gebreken aan het Toestel niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk door U aan Warmgarant worden gemeld;
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik (w.o. het niet volgen van bedieningsvoorschriften) of verzuim van U (of uw rechtsopvolger), door manipulatie van het besturingssysteem van het Toestel, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • het gebrek geen gevolg is van het Werk;
 • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Warmgarant aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door U zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
 • er gedurende de garantieperiode geen of door anderen dan Warmgarant periodiek onderhoud (dan wel anderszins werkzaamheden) is verricht aan het Toestel, terwijl onderhoud geadviseerd werd, nodig of noodzakelijk was;
 • U niet aan uw betalingsverplichtingen jegens Warmgarant heeft voldaan, tenzij U gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval U geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

6. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van het artikel is niet van toepassing op ten aanzien van het ontstoppen, doorspoelen of anderszins vrijmaken van leidingen en afvoeren. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Warmgarant op grond van de wet.


Artikel 19 -Warmgarant klachtenprocedure

1. Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Warmgarant. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als U vindt dat U niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Warmgarant of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van U te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met U opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Warmgarant
Weesperstraat 118-Z
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-4012233
info@Warmgarant.nl

Per email is Warmgarant te bereiken via ons contact formulier


Artikel 20 -Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Warmgarant kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. Warmgarant maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.

2. Als een wijziging objectief in het nadeel van U is, dan heeft U het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.


Artikel 21 - Slotbepalingen

1. De algemene voorwaarden treden in werking op 01-04-2020.

2. Warmgarant mag haar rechten en verplichtingen uit het Serviceabonnement overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming. De onderhavige voorwaarden en de tussen Warmgarant en U gesloten overeenkomst(en) blijven van kracht indien de rechtsvorm van Warmgarant wordt omgezet in een andere of indien Warmgarant haar onderneming of een deel daarvan overdraagt, splitst of fuseert.

3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.

4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Warmgarant met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.

2. Serviceabonnementen

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat U van Warmgarant mag verwachten en wat Warmgarant van U mag verwachten als U een serviceabonnement afsluit bij Warmgarant.


Artikel 1 - Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen U en Warmgarant overeengekomen Serviceabonnement. Dit Serviceabonnement is gekoppeld aan de aanschaf van een nieuw Toestel (CV-ketel of warmtepomp) via Warmgarant of kan worden gesloten nadat u een nieuw Toestel heeft aangekocht bij een derde en heeft laten installeren.


Artikel 2 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt, aangeduid met een hoofdletter, verstaan onder:

U: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een overeenkomst tot koop (Koop) en/of het verrichten van installatiewerkzaamheden (Werk) is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

Warmgarant: Warmgarant B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Toestellen verkoopt en installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Warmgarant optredende samenwerkende installatiebedrijven.

Toestel: De complete CV-ketel of warmtepomp zoals door de betreffende fabrikant geleverd, plus hetgeen vallende binnen de Standaardinstallatie van het Toestel.

Standaardinstallatie CV-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;

 • de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV-Ketel
 • de rookgasafvoer*, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter gemeten vanaf de mantel van de CV-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;
 • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler *;
 • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
 • de gasleiding, inclusief de gaskraan*.
  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
   

Installatie: de in Uw woning aanwezige (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte.

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan het Toestel die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het Toestel. Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel of een component vallende binnen de Standaardinstallatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.

Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.

Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek Onderhoud en indien van toepassing storingshulp aan het Toestel tijdens de contractperiode.

Standaardinstallatie warmtepompen: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd plus: het aanpassen/vervangen van;

 • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler * ; 
 • de lucht toe- en afvoer, indien van toepassing, tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de warmtepomp of tot aan de dakdoorvoer of het bouwkundig kanaal;
  *tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
   

Artikel 3 - Serviceabonnementsvormen

1. All-in Serviceabonnement CV-ketel (Intergas)

Omschrijving:
Dit All-in Serviceabonnement voor het Toestel (uitsluitend van het merk Intergas) omvat periodiek onderhoud en het verhelpen van (eventuele) Storingen zonder bijkomende extra kosten voor U. Hierdoor hoeft U zich , behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

Onderhoud:
Elke 18 maanden* Onderhoud of zoveel vaker als nodig geacht door Warmgarant.

Storingen:
24/7 bereikbaarheid voor het melden van Storingen aan uw Toestel.
Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten zijn inbegrepen.
Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Warmgarant, uiterlijk binnen 24 uur na melding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Warmgarant verhelpt Storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met U.
Het werkgebied van Warmgarant strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Serviceabonnement kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd is binnen het werkgebied.
 

2. Serviceabonnement ventilatie warmtepomp (Inventum Spaarpomp)

Omschrijving:
Dit Serviceabonnement voor uw Inventum Spaarpomp omvat periodiek onderhoud, kanaalreiniging, filters en het verhelpen van (eventuele) Storingen. Dit laatste tegen een aanvullende betaling.

Onderhoud:
Jaarlijks nieuwe Filters voor uw Inventum Spaarpomp.
Elke 3* jaar onderhoud aan de Inventum Spaarpomp.
Elke 6* jaar reiniging van de (lucht)kanalen in uw woning.

Storingen:
24/7 bereikbaarheid voor het melden van storingen aan de Spaarpomp.
Het verhelpen van de storingen tegen betaling. Voorrijkosten, arbeidsloon en materialen zijn, m.u.v. wettelijke garantie, niet inbegrepen bij deze abonnementsvorm.
Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Warmgarant, uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanmelding.
 

3. Service & Garantie abonnement ventilatie warmtepomp (Inventum Spaarpomp)

Omschrijving:
Dit Service & Garantie abonnement voor uw Inventum Spaarpomp omvat periodiek onderhoud, kanaalreiniging, filters en het verhelpen van (eventuele) Storingen zonder bijkomende extra kosten. Hierdoor hoeft u zich als Klant, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

Onderhoud:
Jaarlijks nieuwe Filters voor uw Inventum Spaarpomp.
Elke 3* jaar onderhoud aan de Inventum Spaarpomp.
Elke 6* jaar reiniging van de (lucht)kanalen in uw woning.

Storingen:
24/7 bereikbaarheid voor het melden van storingen aan de Spaarpomp.
Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten zijn inbegrepen.
Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Warmgarant, uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanmelding.

4. Voor alle bovenstaande servicevormen:

Voor de bovenstaande termijnen waar een asterisk (*) staat vermeld geldt het volgende:

Het genoemde onderhoudsinterval kan in de praktijk afwijken omdat Warmgarant het Onderhoud per kwartaal inplant. Het kan in die zin voorkomen dat het Onderhoud voor de eerste maal aan het begin van het kwartaal plaatsvindt en de tweede maal aan het eind van het kwartaal. Er kan als gevolg daarvan een langere periode verstrijken tussen de twee onderhoudsmomenten dan het genoemde interval. Tevens kan het voorkomen dat het door Warmgarant beoogde Onderhoud op verzoek van U wordt uitgesteld en er daardoor een langere periode verstrijkt tussen twee onderhoudsmomenten dan de genoemde interval. Een langere periode tussen twee onderhoudsmomenten kan nimmer reden zijn voor restitutie van (een deel van) het betaalde abonnementsgeld.


Artikel 4A - Voorwaarden en ingangsdatum (aanschaf bij Warmgarant)

1. Het Serviceabonnement is een dienst die tegelijkertijd en in combinatie met de aanschaf van een nieuw Toestel bij Warmgarant wordt afgesloten.

2. Het Serviceabonnement gaat direct na levering en installatie van het Toestel in en kent een minimale looptijd van 2 jaar.

3. Het werkgebied van Warmgarant strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Serviceabonnement kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd is binnen het werkgebied.

4. Warmgarant kan besluiten om een Serviceabonnement af te sluiten met U indien U het Toestel bij een derde heeft gekocht en heeft laten installeren. Warmgarant is alsdan vrij om de van toepassing zijnde servicevoorwaarden te bepalen en die kunnen derhalve afwijken van deze Algemene voorwaarden. Warmgarant vermeldt die voorwaarden in het Aanbod dat zij aan U doet. Alleen die voorwaarden gelden alsdan tussen Warmgarant en U.

Artikel 4B - Voorwaarden en ingangsdatum (aanschaf bij een derde)

1. Warmgarant kan besluiten om een Serviceabonnement af te sluiten met U indien U het Toestel bij een derde heeft gekocht en heeft laten installeren. Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 • U kunt een aanvraag voor een nieuw serviceabonnement doen via de website van Warmgarant  (www.Warmgarant.nl) of schriftelijk. N.a.v. uw verzoek plannen wij een bezoek in om het Toestel te inspecteren. U moet er rekening mee houden dat wij ca. 2 tot 4 weken na uw aanvraag het bezoek inplannen. Het aanvragen van een serviceabonnement is daarmee niet bedoeld voor de situatie dat u reeds een storing met het Toestel ervaart;
 • Het Toestel dient van een merk en model te zijn dat Warmgarant (of de aan haar gelieerde ondernemingen) in het assortiment voert;
 • Het Toestel mag maximaal drie jaar oud zijn, te rekenen vanaf de productiedatum van het Toestel;
 • Om te bepalen of wij met u voor uw Toestel een Serviceabonnement willen aangaan, controleren wij deze vooraf middels een inspectiebezoek. Voor dit inspectiebezoek berekenen wij éénmalig kosten die wij u op voorhand kenbaar maken. Tijdens de inspectie controleert onze monteur het Toestel en de wijze waarop die is geïnstalleerd. Tevens controleert hij de werking en voert het opdat moment benodigde onderhoud uit aan uw ketel. Indien de monteur tijdens de inspectie nieuwe onderdelen moet plaatsen, dan brengen wij deze bij u in rekening. Uiteraard overlegt de monteur hierover eerst met u. Indien u de onderdelen niet wenst te vervangen dan bieden wij u niet de mogelijkheid om een Serviceabonnement te sluiten. Uw Toestel is in dat geval wel onderhouden en u bent dus te allen tijde de afgesproken inspectieprijs verschuldigd.

2. Het Serviceabonnement gaat in op de datum die vermeld staat in de bevestiging die Warmgarant aan u per mail verstuurt nadat genoegzaam is vastgesteld dat aan de in lid 1 genoemde voorwaarden is voldaan. Indien u deze bevestiging niet heeft ontvangen of indien u bericht heeft ontvangen dat Warmgarant uw aanvraag afwijst dan is er geen Serviceabonnement met u afgesloten.

3. Het Serviceabonnement kent een minimale looptijd van 1 jaar.

4. Het werkgebied van Warmgarant strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Serviceabonnement kan alleen betrekking hebben op een Toestel dat geïnstalleerd is binnen het werkgebied

Artikel 5 - Uw verplichtingen

1. U bent verplicht om er voor zorg te dragen dat Warmgarant nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waar het Toestel is geplaatst, w.o. door er voor zorg te dragen dat de woning (c.q. onroerende zaak) in redelijke staat verkeerd, de plaats waar de (service)werkzaamheden worden verricht bezemschoon is en (veilig) kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op Arbowetgeving).

2. U dient zich te onthouden van handelingen of gedragingen die het Warmgarant bemoeilijken of verhinderen om de werkzaamheden te verrichten, w.o. wordt begrepen fysiek of verbaal geweld (w.o. schelden).

3. Indien U in strijd handelt met de leden 1 of 2 en Warmgarant als gevolg daarvan niet in staat is geweest om de werkzaamheden te verrichten, dan bent U aan Warmgarant een bedrag groot € 75,00 verschuldigd ter compensatie van de door Warmgarant onnodig gemaakte kosten. Dit bedrag is direct opeisbaar. Het verrichten van nieuwe servicewerkzaamheden wordt door Warmgarant opgeschort tot het moment dat U dit bedrag heeft voldaan.

4.U verschaft Warmgarant de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.

5. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.

6. Indien de Installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften en regelgeving voorziet U - voor zover niet anders is overeengekomen - in herstel van het gebrek. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; bereikbaarheid van de gehele Installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn; uw radiatoren en leidingen mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren. Alles ter beoordeling van Warmgarant.

7. U informeert Warmgarant tijdig over wijzigingen van uw contact en/of bankgegevens.


Artikel 6 - Storingen en werkzaamheden die onder alle serviceabonnementen zijn van dekking zijn uitgesloten

1. De volgende Storingen vallen nadrukkelijk niet onder de reikwijdte van de onder artikel 3 genoemde Service abonnementsvormen en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij U in rekening gebracht:

 • Storingen die zijn ontstaan (mede) als gevolg van het door uw toedoen niet kunnen uitvoeren van servicewerkzaamheden;
 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning is of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant;
 • Storingen aan het Toestel die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, brand, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
 • Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars, door onjuiste instellingen of door manipulatie;
 • Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
 • Storingen door vervuilde rookgas-/luchtkanalen of in rookgas-/luchtkanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;
 • Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in het Toestel;
 • Storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling (herprogrammering valt niet onder een Serviceabonnement);
 • Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Installatie of het Toestel die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of het Toestel onbereikbaar maken en niet door Warmgarant zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door Warmgarant worden uitgevoerd.
 • Storingen die ontstaan zijn door een excessieve belasting van het Toestel. Hiervan is in ieder geval sprake indien het gasverbruik structureel hoger is dan tweemaal het gemiddeld gasverbruik van een Nederlands huishouden, of indien het aantal branduren van het Toestel het door de fabrikant geadviseerde maximum heeft overschreden, dan wel dat het branduren tweemaal hoger is dan op basis van het Nederlands gemiddelde mag worden verwacht.

2. Het tussentijds bijvullen en/of ontluchten valt niet onder het Serviceabonnement.

Artikel 7 - Schade

1. Warmgarant is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk hulppersonen in te schakelen, dan wel (een deel van) het werk over te dragen aan een (of meerdere) onderaannemer(s). Warmgarant mag daartoe overgaan zonder voorafgaande instemming van U en zonder dit aan U mede te delen. Warmgarant heeft bedongen dat deze hulppersonen een afdoende CAR/Montage en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. U dient deze hulpperso(o)n(en) rechtstreeks aan te spreken voor schade die is veroorzaakt door gedragingen van deze hulpperso(o)n(en). Slechts indien de door de hulppersoon afgesloten verzekeringspolis geen afdoende dekking biedt én de hulppersoon geen verhaal biedt dan kan U direct Warmgarant aanspreken.

2. Indien u schade hebt geconstateerd en u van mening bent dat dit is ontstaan door Warmgarant of door één van haar hulppersonen dan dient u die schade direct bij Warmgarant schriftelijk/ per mail te melden, doch in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na ontdekking daarvan.

3. Indien Warmgarant schadeplichtig is jegens U dan is Warmgarant slechts gehouden om de directe (zaaks)schade te vergoeden van U tot maximaal het bedrag dat U tot op het moment van ontstaan van het schade brengende feit aan Warmgarant heeft betaald in het kader van de Koop en het Werk. In geen geval kan het bedrag waarvoor Warmgarant jegens U aansprakelijk zou zijn een bedrag groot € 450.000,= per gebeurtenis overstijgen; de aansprakelijkheid is in alle gevallen tot dat bedrag beperkt. Aan Warmgarant kan in ieder geval niet worden toegerekend:

 • De werking/aanleg van uw bestaande Installaties en aansluitingen;
 • Schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding;
 • Leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet;
 • Overmacht of bedieningsfouten.

4. Warmgarant is jegens U niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, w.o. bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten), immateriële schade en letselschade. 

5. Indien, na installatie door Warmgarant, aan het Toestel of de daaraan verbonden rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door U of door derden al dan niet in opdracht van U, is Warmgarant niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

6. Warmgarant kan door U niet worden aangesproken op verhoogd water, gas of elektra verbruik van de Installatie, behoudens indien 1) Warmgarant een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van het Werk 2) waardoor het Toestel meer gas / water/ Elektra verbruikt, A) dan de fabrieksopgave van het Toestel B) rekening houdend met de omvang van de woning (c.q. onroerende goed) en C) het afgegeven energieprestatiecertificaat D) bij normaal (niet-excessief) gebruik, en 3) U dit binnen 12 maanden na afronding van het Werk kenbaar heeft gemaakt aan Warmgarant en 4) U daarna Warmgarant op eerste verzoek in de gelegenheid heeft gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoedt Warmgarant aan U maximaal het bedrag dat de U maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden te veel heeft betaald aan de betreffende leverancier.


Artikel 8 - Looptijd en beëindiging

1. Het Serviceabonnement heeft een minimale looptijd van 2 jaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. U heeft na de minimale looptijd van 2 jaar het recht het Serviceabonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen.

2. Bereikt het Toestel de leeftijd van 15 jaar, dan wordt het Serviceabonnement automatisch beëindigd.

3. Indien het Serviceabonnement voor het verstrijken van de minimale looptijd door U wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht (voortijdige beëindiging). Dat geldt ook voor het geval dat U voor het verstrijken van de minimale looptijd verhuist en om die reden het Serviceabonnement opzegt. Wel heeft u alsdan de mogelijkheid om het abonnement over te laten nemen door de nieuwe eigenaar van uw woning.

4. De opzegging dient schriftelijk of digitaal (info@warmgarant.nl) door U te worden doorgegeven aan Warmgarant

5. Onverminderd het recht op ontbinding is Warmgarant bevoegd - zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling onzerzijds- de overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen:

A) Indien Warmgarant de servicewerkzaamheden niet kan (laten) uitvoeren omdat U in strijd handelt met artikel 5 lid 1 of 2;

B) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor U niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Warmgarant vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Warmgarant op U zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 

6. Indien de fabrikant van het Toestel niet langer onderdelen produceert of indien de onderdelen niet langer tegen redelijke condities of binnen een redelijke termijn beschikbaar zijn voor Warmgarant, dan is Warmgarant bevoegd -zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling- om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7. Warmgarant en U hebben te allen tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, het Serviceabonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Warmgarant dan wel van U.

8. In ieder geval is er sprake van een wanprestatie indien U drie keer een betaling niet, niet volledig of niet tijdig heeft verricht.

9. Indien Warmgarant de overeenkomst ontbindt en deze ontbinding plaatsvindt voordat de initiële looptijd van twee jaar is verstreken (zie art. 8 lid 1 ), dan bent u gehouden om Warmgarant schadeloos te stellen in de vorm van betaling van een bedrag gelijk aan de voortijdige beëindiging (art. 8 lid 3). Warmgarant behoudt zich het recht voor om volledige schadevergoeding bij U in rekening te brengen.


Artikel 9 - Het tarief

1. De geldende tarieven zijn terug te vinden op www.warmgarant.nl

2. De overeengekomen tarieven worden per 1 juli van het kalenderjaar automatisch en dus zonder dat daarvoor enige handeling of berichtgeving nodig is herzien in beginsel aan de hand van de Tabel ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’(opvolger van de tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven) van het CBS. Warmgarant behoudt zich het recht voor om voor de jaarlijkse verhoging aansluiting te zoeken bij een andere Tabel of Index.

3. Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW-aanpassingen) worden doorgevoerd, is Warmgarant gerechtigd tot doorberekening daarvan.

Artikel 10 - Betaling

1. De aan Warmgarant op basis van het Serviceabonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van uw rekening. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door Warmgarant na voorafgaande machtiging door U ook automatisch afgeschreven van uw rekening.

2. Indien U niet tijdig betaalt, wordt U - zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Warmgarant eenmalig een betalingsherinnering waarin zij U op uw verzuim wijst en U alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangt van deze betalingsherinnering te betalen. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Warmgarant rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Warmgarant is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan ons verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor uw rekening.


Artikel 11 - Privacy en gegevensbescherming

1. Warmgarant vraagt in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houdt Warmgarant zich aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

2. Middels specifieke software en hardware is Warmgarant in staat om de werking van individuele Toestellen op afstand (via een digitale verbinding tussen het Toestel en de server van Warmgarant/de fabrikant van het Toestel) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of het Toestel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft, hetgeen van belang is in het kader van het Serviceabonnement.

In het kader van het bovenstaande doel zal Warmgarant/de fabrikant van het Toestel gegevens, betreffende de werking, van individuele Toestellen registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Warmgarant/de fabrikant van het Toestel.
 

3. Indien U bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan U om Warmgarant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.


Artikel 12 - Wijzigingen algemene voorwaarden en serviceabonnement

1. Warmgarant kan de Algemene Voorwaarden, het Serviceabonnement en (de hoogte van) het tarief wijzigen. Warmgarant maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.

2. Als een wijziging objectief in het nadeel van U is, dan heeft U het recht om het Serviceabonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel:

 • verhoging van een tarief conform artikel 9
 • technische wijzigingen in het Serviceabonnement die door Warmgarant op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;


Artikel 13 -Warmgarant klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat U tevreden bent over de service van Warmgarant. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als U vindt dat U niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Warmgarant of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van U te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met U opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Warmgarant
Weesperstraat 118-Z
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-4012233
info@Warmgarant.nl

Per email is Warmgarant te bereiken via ons contact formulier


Artikel 14 - Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-04-2020.

2. Warmgarant mag haar rechten en verplichtingen uit het Serviceabonnement overdragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming. De onderhavige voorwaarden en de tussen Warmgarant en U gesloten overeenkomst(en) blijven van kracht indien de rechtsvorm van Warmgarant wordt omgezet in een andere of indien Warmgarant haar onderneming of een deel daarvan overdraagt, splitst of fuseert.

3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.

4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Warmgarant met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

6. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij Warmgarant als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegdheid toekomt.

3. Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat U van Warmgarant mag verwachten en wat Warmgarant van U mag verwachten als U een CV-Ketel huurt van Warmgarant.

 

Artikel 1 - Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen U en Warmgarant overeengekomen huurovereenkomst (alsmede de aanvragen) met betrekking tot de huur van een Toestel (CV-Ketel).


Artikel 2 - Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
U: de natuurlijke persoon die een huurovereenkomst is aangegaan voor een CV-ketel of aan wie een aanbod is gedaan.

Warmgarant: Warmgarant Verhuur B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Toestellen verhuurt en installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Warmgarant optredende samenwerkende installatiebedrijven.

Installatie: de in Uw woning aanwezige (centrale) verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte. Na het opleveren van het Werk vormt het Toestel onderdeel van de Installatie. Toestel: De complete CV-ketel zoals door de betreffende fabrikant geleverd, inclusief hetgeen vallende binnen de Standaardinstallatie van het Toestel.

Standaardinstallatie CV-ketels: Het plaatsen/installeren van een Toestel zoals door de fabrikant geleverd én het aanpassen/vervangen van;

 • de gasleiding, inclusief de gaskraan*;
 • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
 • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler*;
 • de rookgasafvoer*, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 1 meter gemeten tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal*;
 • de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat (behorende tot het standaard installatiepakket), mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV Ketel
  *tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten

Installatiekosten: het vaste bedrag dat Warmgarant aan U in rekening brengt voor het uitvoeren van de Standaardinstallatie.

Overige producten: alle overige door U van Warmgarant gekochte producten die geen Toestel zijn.

Huur: het door Warmgarant aan U krachtens huurovereenkomst in gebruik gegeven Toestel tegen betaling van de overeengekomen huursom door U aan Warmgarant.

Werk: het totaal van de tussen U en Warmgarant in het kader van de Huur overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen terzake het installeren van het gehuurde Toestel conform de Standaardinstallatie CV-ketels en/of Overige producten.

Meerwerk: door U gewenste toevoegingen  t.o.v. de Standaardinstalatiedie die leiden tot bijbetaling.

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan het Toestel die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het Toestel.

Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het Toestel, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan onmogelijk is geworden.
 

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De overeengekomen huursom is vrijgesteld van BTW, daarover is derhalve geen BTW berekend. Indien in de toekomst Warmgarant gehouden is om over de huursom BTW aan U in rekening te brengen, dan zullen wij dit aan U doorberekenen en de huursom met het geldende BTW tarief verhogen.


Artikel 3 – Aanbod

1. Het aanbod voor de Huur van het Toestel, w.o. begrepen de Standaardinstallatie CV-ketels, wordt als uitgangspunt langs elektronische weg gedaan (via website of per e-mail), tenzij technische omstandigheden dit onmogelijk maken of indien wij daarvan expliciet afwijken. Alsdan wordt het aanbod aan U gedaan via een op schrift gestelde offerte.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale geldigheidsduur kennen van 30 dagen, waarna het van rechtswege komt te vervallen.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van het Toestel, de Standaard installatie en een vaste prijs voor de installatiekosten. Warmgarant geeft zodra dit bekend is, maar in ieder geval vóór installatie van het Toestel, een gespecificeerde kostenopgave aan U op wanneer voor het installeren van het Toestel meer werkzaamheden en/of materiaal benodigd is dan bij een Standaardinstallatie. De meerprijs van deze werkzaamheden evenals de (meer)prijs van eventuele Overige producten kan niet in de huursom worden verrekend en moet via een éénmalige betaling/incasso door U worden voldaan.

4. De aangeboden huursom per maand omvat de huur van het Toestel, w.o. begrepen de Standaardinstallatie, inclusief Onderhoud en het verhelpen van Storingen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

5. U kunt alleen gebruik maken van een huuraanbod indien U eigenaar bent van de woning waarin het Toestel wordt geplaatst en de woning is gelegen in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden).

6. U bent ervan bewust dat de door Warmgarant verstrekte informatie omtrent de door ons aangeboden producten (w.o. de rendementsindicatie) is gebaseerd op algemene informatie verkregen van de fabrikant en/of feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Dat geldt tevens voor de voorzieningen die in algemene zin benodigd zijn in een woning voor het Toestel en/of de mogelijkheid voor een consument om de overheid te verzoeken om een geldelijke bijdrage (w.o. subsidie) te leveren voor de huur van het Toestel.

7. Het aanbod kan deels tot stand komen op basis van informatie en wensen die U aan Warmgarant verstrekt. Deze informatie en wensen zijn door Warmgarant niet te controleren. Warmgarant hanteert algemene ervaringsregels om deze informatie en wensen van U te vertalen in een aanbod, mede gebaseerd op door de fabrikant van het Toestel verstrekte informatie en/of feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Het aanbod van Warmgarant kan door U op geen enkele wijze worden opgevat als een (maatwerk)advies. Op U rust de verantwoordelijkheid om zelf voldoende onderzoek te verrichten alvorens een aanbod te aanvaarden.

8. Warmgarant brengt zorgvuldig het aanbod tot stand en maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Warmgarant echter niet.

9. Aan het tot stand brengen van het aanbod zijn voor U geen kosten verbonden, tenzij dit vooraf schriftelijk of digitaal kenbaar is gemaakt aan U.

10. Indien Warmgarant bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van uw opslagruimte, dan dienen wij dit in het aanbod te vermelden.

11. U bent ervan bewust dat de in of bij het aanbod genoemde data voor het starten van Werk indicatief zijn. De definitieve datum waarop het Werk is ingepland wordt door Warmgarant na aanvaarding van het aanbod aan U bevestigd, waarbij rekening wordt gehouden met uw opgegeven voorkeursdata.


Artikel 4 – Totstandkoming, vorm en looptijd

1. De huurovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Warmgarant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de huurovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft Warmgarant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische (aan)betaling zal Warmgarant eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De huurovereenkomst loopt tenminste 144 volle maanden, te rekenen vanaf het moment dat het Toestel in uw woning is afgeleverd en geïnstalleerd.

5. Warmgarant kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of U aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Op basis van dit onderzoek kan Warmgarant besluiten het aanbod in te trekken of om bijzondere voorwaarden te stellen, ook als het aanbod reeds door u is aanvaard. Warmgarant is niet verplicht om die beslissing te motiveren.

6. Het staat Warmgarant vrij om een klant te weigeren of om aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. Warmgarant is niet verplicht om die beslissing te motiveren.

7. Warmgarant kan, in het kader van artikel 4, lid 5, uw persoonsgegevens ter controle verstrekken aan Focum voor het verkrijgen van een kredietinformatierapport met risicoprofiel. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Focum vindt U in het privacy statement van Focum. Hier vindt u o.a. uw rechten en de mogelijkheid tot inzage en bezwaar.

8. Tegen het einde van de looptijd doet Warmgarant U een voorstel voor voortzetting van de huurovereenkomst, voor overname van het Toestel door U of voor de huur van een nieuw Toestel.


Artikel 5 – Installatie van het Toestel

1. Warmgarant zal in het kader van de Huur het Toestel leveren op het door U gespecificeerde afleveradres, hetgeen als uitgangspunt uw woonadres is (zie artikel 3 lid 5).

2. U bent verplicht het Toestel in ontvangst te (laten) nemen. U stelt tevens Warmgarant in de gelegenheid het Werk te verrichten op de ingeplande datum zoals door ons aan U is bevestigd, w.o. door ervoor zorg te dragen dat de woning (c.q. onroerende zaak) in redelijke staat verkeert, de plaats waar het Toestel dient te worden geïnstalleerd bezemschoon is en (veilig) kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op Arbo-wetgeving). Deze verplichting geldt voor de gehele duur van de huurovereenkomst. U mag tot 48 uur voorafgaand aan de ingeplande afspraak, de afspraak kosteloos verzetten, mits U Warmgarant daarvan tijdig (dus uiterlijk 48 uur voorafgaand), digitaal daarvan op de hoogte brengt.

3. U dient zich te onthouden van handelingen of gedragingen die het de installateur bemoeilijken of verhinderen om het Werk (veilig) te verrichten, w.o. wordt begrepen fysiek of verbaal geweld (w.o. schelden). Deze verplichting geldt voor de gehele duur van de huurovereenkomst.

4. Als U en Warmgarant een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan spant Warmgarant zich er redelijkerwijs voor in om het werk op deze datum op te leveren.

5. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

6. Warmgarant zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst (laten)uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale installatiewerktijden (maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00) van Warmgarant, tenzij anders overeengekomen.

7. Warmgarant neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan U worden doorberekend, mits Warmgarant aantoont dat zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

8. Warmgarant is verplicht U te wijzen op de voor het eerste gezicht (visueel) kenbare en voor het Werk relevante:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door U verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door U ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens U verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het Werk aan Warmgarant openbaren en Warmgarant ter zake kundig moet worden geacht.

9. U zorgt ervoor dat Warmgarant tijdig kan beschikken over de door U voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door U voor het werk te verschaffen gegevens. Warmgarant geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.

10. U verschaft de U ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.

11. U draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 10 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

12. U dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Warmgarant behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient U Warmgarant hiervan tijdig in kennis te stellen.

13. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd, dan wel geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden, door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, of door omstandigheden waarvoor U verantwoordelijk bent, dient U de daarmee voor Warmgarant verband houdende schade te vergoeden, tenzij deze omstandigheden niet aan U kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt op voorhand vastgesteld op een minimumbedrag ad € 300,00, zijnde het arbeidsloon voor een Standaardinstallatie. Dit onverminderd het recht van Warmgarant op vordering van haar volledige schade.

14. Het Werk is opgeleverd wanneer Warmgarant aan U heeft medegedeeld dat het voltooid is en U het Werk heeft aanvaard.

15. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij direct zodra U de werkbon na gereed komen van het Werk voor aanvaarding heeft afgetekend;
 • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat U van Warmgarant de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en U heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden dan wel af te keuren;
 • hetzij wanneer U de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

16. In geval van een tekortkoming van Warmgarant bij de uitvoering van de overeenkomst wijst U Warmgarant daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Warmgarant reeds door enkele tekortkomingen in verzuim is.


Artikel 6 – Onderhoud en storingen

1. Warmgarant verplicht zich als verhuurder:
 • het Toestel zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren;
 • Storingen zo spoedig mogelijk op te volgen, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Storingen met een niet-spoedeisend karakter worden in overleg met u verholpen.

2. U verplicht zich als huurder:

 • het Toestel enkel voor huishoudelijk gebruik te gebruiken en de door Warmgarant en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen;
 • het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk te melden aan Warmgarant. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld op het algemene storingsnummer 085 401 2233;
 • het Toestel niet te demonteren of te verplaatsen;
 • geen wijzigingen aan het Toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhoud- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door Warmgarant;
 • personeel van Warmgarant in de gelegenheid te stellen (zo vaak als Warmgarant nodig acht) het Toestel te controleren, onderhouden, herstellen of verwijderen (zie artikel 5 lid 2 en 3);
 • ervoor te zorgen dat het Toestel goed bereikbaar is en blijft (eventuele luiken, schotten en dergelijke dienen zonder gebruik te maken van gereedschap verwijderbaar te zijn, zie artikel 5 lid 2);
 • het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;
 • zorg te dragen voor een adequate verzekering van de CV-ketel (al dan niet vallend onder de normale inboedel- en/of opstalverzekering) op basis van allrisk dekking.

3. De volgende storingen vallen niet onder de huursom en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij u in rekening gebracht:

 • Storingen die zijn ontstaan (mede) als gevolg van het door uw toedoen niet kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning is of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant;
 • Storingen aan het Toestel die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, brand bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
 • Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars , door onjuiste instellingen of door manipulatie;
 • Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
 • Storingen door vervuilde rookgas-/luchtkanalen of in rookgas-/luchtkanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;
 • Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in het Toestel;
 • Storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling;
 • Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Installatie of het Toestel die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of het Toestel onbereikbaar maken en niet door Warmgarant zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door Warmgarant worden uitgevoerd.
 • Storingen aan onderdelen (leidingen, appendages, etc.) die niet behoren tot het Toestel;

4. Uitgesloten van onderhoud en/of reparatieverplichting door Warmgarant zijn esthetische schades zoals, krassen, deukjes en dergelijke.


Artikel 7 – Betalingen

1. De huursom wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf of in de eerste week van de lopende maand middels automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

2. De eerste huurtermijn is verschuldigd over de maand volgend op die waarin het Toestel is afgeleverd en geïnstalleerd.

3. De installatiekosten worden door U direct na aanvaarding van het aanbod betaald.

4. Warmgarant verstuurt in beginsel binnen vier weken na oplevering de eindafrekening aan U, waarin het eventuele Meerwerk en de Overige producten zijn opgenomen.

5. Het (tijdelijk of voor langere duur) niet gebruiken van het Toestel (bijvoorbeeld door afwezigheid), levert geen geldige reden op voor U om de huur niet of later te betalen.

6. De overeengekomen huursom wordt per 1 juli van het kalenderjaar automatisch en dus zonder dat daarvoor enige handeling of berichtgeving nodig is herzien in beginsel aan de hand van de Tabel ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’(opvolger van de tabel) Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS. Warmgarant behoudt zich het recht voor om voor de jaarlijkse verhoging aansluiting te zoeken bij een andere Tabel of Index.

7. Indien van overheidswege (prijs)maatregelen (o.a. BTW aanpassingen) worden doorgevoerd, is Warmgarant gerechtigd tot doorberekening daarvan.


Artikel 8 – Meerwerk

1. U kan met Warmgarant, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meerwerk overeenkomen. Daarbij maken partijen afspraken over het in vergelijking met de Standaardinstallatie extra uit te voeren Werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.

2. In het geval van het door U opgedragen Meerwerk kan Warmgarant alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij U tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij U dit reeds zelf had moeten begrijpen.

3. Meerwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk dan wel via elektronische weg vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden

4. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Warmgarant respectievelijk U op verrekening van Meerwerk respectievelijk Minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.


Artikel 9 - Tussentijdse beëindiging door U

1. De huurovereenkomst kan op uw verzoek tijdens de looptijd na 24 maanden worden beëindigd op voorwaarde dat het Toestel in eigendom wordt overgenomen door U. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd bestaande uit de Restwaarde en administratiekosten (€75,-). Onder Restwaarde wordt verstaan: de door Warmgarant berekende prijs (koopprijs zonder acties) van het Toestel inclusief Standaardinstallatie ten tijde van de ingebruikname van het Toestel minus de jaarlijkse afschrijvingen (1/12). De Restwaarde op het moment van overname wordt eventueel vermeerderd of gecorrigeerd met het dan geldende BTW-tarief. De eigendom van het Toestel gaat over na betaling van deze vergoeding. Het verzoek tot beëindiging kan schriftelijk of per e-mail door U worden gedaan.

2. Bij overlijden blijft de huurovereenkomst in beginsel volledig van kracht en zijn de huurtermijnen door de erfgenamen verschuldigd. Tussentijdse beëindiging tegen een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel is in dit geval mogelijk.

3. Bij verkoop van het pand kan de huurovereenkomst worden voortgezet met de opvolgend eigenaar. Warmgarant behoudt zich wel het recht voor de nieuwe huurder te toetsen conform hetgeen beschreven in artikel 4, lid 5.

4. Bij verkoop en verhuizing dient u Warmgarant tenminste één maand van tevoren schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen en aan te geven of de huurovereenkomst wordt voortgezet met de opvolgend eigenaar of wordt beëindigd. Indien de huurovereenkomst niet wordt voortgezet door de opvolgend eigenaar dan beschouwen wij uw verhuizing als een tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst ingaande op de eerste dag van de maand waarin u verhuist. U bent aldan een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel verschuldigd aan ons te vermeerderen met een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen tot en met het moment dat 24 maanden zouden zijn verstreken.

5. U heeft ten alle tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Warmgarant.

6. Bij tussentijdse beëindiging in de loop van de maand blijft de huursom over die maand volledig verschuldigd.


Artikel 10 – Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien U niet tijdig betaalt (w.o. storno van incasso), wordt U wettelijk geacht, zonder verdere in gebreke stelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Warmgarant na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 7 lid 1 een betalingsherinnering waarin zij U op uw verzuim wijst en U alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangt van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan Warmgarant rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 7 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Warmgarant is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Warmgarant hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van U. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan (onverplicht) in het voordeel van U worden afgeweken.

4. Indien U de betalingsverplichting niet bent gekomen of als Warmgarant goede grond heeft te vrezen dat u de betalingsverplichting niet zal nakomen, dan is Warmgarant gerechtigd de uitvoering van het Onderhoud en/of het oplossen van een Storing op te schorten. Indien uw betalingsachterstand is opgelopen tot en met drie maanden (of meer) dan worden de Onderhouds- en Storingsverplichtingen van Warmgarant als gevolg daarvan (hierbij) beschouwd te zijn opgeschort, zonder dat daarvoor een nadere handeling dient te worden verricht door Warmgarant. Warmgarant kan -zonder daartoe te worden verplicht- zekerheid van U bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat U de betalingsverplichting niet zal nakomen.

5. Wanneer U meermaals problemen heeft gehad met het tijdig en volledig betalen van de huursom, kan Warmgarant U vragen de verschuldigde bedragen op een andere, door Warmgarant aangegeven, wijze te voldoen. Eventuele extra kosten van die andere betaalwijze zijn voor uw rekening.


Artikel 11 – Beëindiging door Warmgarant

1. Onverminderd het recht van Warmgarant om de overeenkomst met U te ontbinden kan Warmgarant in de navolgende gevallen de Huur per direct opzeggen:

A: indien Warmgarant het Werk niet kan (laten) uitvoeren omdat U in strijd handelt met artikel 5 lid 2 of 3.

B: indien de bestaande installatie (w.o. de leidingen, kranen, etc.) in de woning (c.q. onroerende zaak) van U -op basis van een visuele inspectie door de installateur- in dermate slechte staat is (w.o. verouderd,  achterstallig onderhoud, defecten, etc.) dat er naar inschatting van Warmgarant het Toestel in zijn geheel niet of niet juist zal kunnen functioneren, w.o. begrepen dat er naar inschatting van Warmgarant een onaanvaardbare hoge kans op storingen zal ontstaan dat plaatsing in de ogen van Warmgarant niet verantwoord is.

C: In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor U niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Warmgarant vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Warmgarant op U zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 

2. Indien een situatie als genoemd in lid 1 van toepassing is zal Warmgarant dat schriftelijk zo spoedig mogelijk aan u bevestigen.

3. Indien Warmgarant een aanvang heeft genomen met het Werk en wij het Werk niet kunnen voortzetten en/of opleveren omdat u in strijd handelt met artikel 5 lid 1,  2 of 3, dan is Warmgarant bevoegd om de werkzaamheden per direct te staken, het Toestel retour te nemen en kan van haar niet verwacht worden dat zij de Installatie in de oorspronkelijke situatie terugbrengt. Indien Warmgarant besluit de overeenkomst te willen nakomen, dan kan zij additionele en kostenverhogende voorwaarden daaraan verbinden.

4. Warmgarant heeft ten alle tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van U.

5. In ieder geval is er sprake van een wanprestatie indien U drie keer een betaling niet, niet volledig of niet tijdig heeft verricht.

6. Indien Warmgarant de overeenkomst ontbindt en deze ontbinding plaatsvindt voordat de initiële looptijd van 144 maanden is verstreken (zie art. 4 lid 4 ), dan bent U gehouden om Warmgarant schadeloos te stellen in de vorm van betaling van een bedrag zoals beschreven onder artikel 9 lid 1 van te vermeerderen met een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen tot en met het moment dat 24 maanden zouden zijn verstreken. Warmgarant behoudt zich het recht voor om volledige schadevergoeding bij U in rekening te brengen.


Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meld Warmgarant dat zo spoedig mogelijk aan U.

2. Indien Warmgarant U niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die Warmgarant moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door U worden vergoed.

4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.


Artikel 13 - Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.


Artikel 14 - Schade

1.U draagt t.a.v. de uitvoering van het Werk het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door  U verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door U ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens U verstrekte gegevens;
  Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van Warmgarant op grond van artikel 5 lid 8.

2. Warmgarant is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk hulppersonen in te schakelen, dan wel (een deel van) het Werk over te dragen aan een (of meerdere) onderaannemer(s). Warmgarant mag daartoe overgaan zonder voorafgaande instemming van U en zonder dit aan U mede te delen. Warmgarant heeft bedongen dat deze hulppersonen een afdoende CAR/Montage en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. U dient deze hulpperso(o)n(en) rechtstreeks aan te spreken voor schade die is veroorzaakt door gedragingen van deze hulpperso(o)n(en). Slechts indien de door de hulppersoon afgesloten verzekeringspolis geen afdoende dekking biedt én de hulppersoon geen verhaal biedt dan kan U direct Warmgarant aanspreken.

3. Indien u schade hebt geconstateerd en u van mening bent dat dit is ontstaan door Warmgarant of door één van haar hulppersonen dan dient u die schade direct bij Warmgarant schriftelijk/ per mail te melden, doch in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na ontdekking daarvan. 

4. Indien Warmgarant in het kader van de huurovereenkomst schadeplichtig is jegens U dan is Warmgarant slechts gehouden om de directe (zaaks)schade te vergoeden van U tot maximaal het bedrag dat U tot op het moment van ontstaan van het schade brengende feit aan Warmgarant heeft betaald in het kader van de Koop en het Werk. In geen geval kan het bedrag waarvoor Warmgarant jegens U aansprakelijk zou zijn een bedrag groot € 450.000,= per gebeurtenis overstijgen; de aansprakelijkheid is in alle gevallen tot dat bedrag beperkt. Aan Warmgarant kan in ieder geval niet worden toegerekend:

 • de werking/aanleg van uw bestaande installaties en aansluitingen;
 • schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding;
 • leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet;
 • overmacht of bedieningsfouten.

5. Warmgarant is jegens U niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, w.o. bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten), immateriële schade en letselschade.

6. Warmgarant kan door U niet worden aangesproken op verhoogd water, gas of elektra verbruik van de Installatie, behoudens indien 1) Warmgarant een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van het Werk 2) waardoor het Toestel meer gas / water/ Elektra verbruikt, A) dan de fabrieksopgave van het Toestel B) rekening houdende met omvang van de woning (c.q. onroerende goed) en C) het afgegeven energieprestatiecertificaat D) bij normaal (niet-excessief) gebruik, en 3) U dit binnen 12 maanden na afronding van het Werk kenbaar heeft gemaakt aan Warmgarant en 4) U daarna Warmgarant op eerste verzoek in de gelegenheid heeft gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoedt Warmgarant aan U maximaal het bedrag dat U maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden teveel heeft betaald aan de betreffende leverancier.


Artikel 15 - Eigendom van het Toestel

1. Het Toestel is eigendom van Warmgarant. U mag het Toestel niet verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden of bezwaren.

2. U bent verplicht Warmgarant in de gelegenheid te stellen het Toestel te verwijderen indien Warmgarant dat, mede in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, noodzakelijk acht.

3. Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook is komen te eindigen en de eigendom van het Toestel niet aan u is overgedragen, heeft Warmgarant het recht het Toestel te blokkeren en/of weg te nemen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van het Toestel mag uitsluitend door een door Warmgarant aangewezen monteur plaatsvinden. Bij blokkering wordt het Toestel door Warmgarant uitgeschakeld en is daarmee niet meer door U te gebruiken. U bent verplicht Warmgarant toe te laten tot de ruimte waarin het Toestel is geplaatst.

4. Indien Warmgarant wordt belemmerd bij het verwijderen van het Toestel bent U een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 300,00 verschuldigd, onverminderd de verplichting tot betaling van de te verschijnen huurvergoedingen en vergoeding van de schade die Warmgarant mocht hebben geleden of zal lijden doordat Warmgarant het Toestel niet kan verwijderen.

5. Warmgarant verricht alleen die werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van het Toestel en is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, plafonds, leidingen, kranen etc. in de oorspronkelijke staat te herstellen.

6. U bent verplicht Warmgarant onmiddellijk schriftelijk of per mail op de hoogte te stellen wanneer u bekend wordt met of het vermoeden heeft dat er (door u of een derde) een verzoekschrift is ingediend strekkende tot het uitspreken van uw faillissement, de toepassing van de WSNP, surséance van betaling, beschermingsbewind, of enig beslag op uw vermogen (w.o. uw woning) wordt gelegd (w.o. begrepen de executoriale verkoop van uw woning). Voorts bent u verplicht om onverwijld aan de curator, bewindvoerder of deurwaarder mee te delen dat het Toestel eigendom is van Warmgarant. Bij gebreke van tijdige en volledige naleving van enige op Uw rustende verplichting krachtens dit lid verbeurt u - zonder nadere handeling- een direct opeisbare boete groot € 1.500,00, jegens Warmgarant onverminderd het recht van Warmgarant om de werkelijke schade te vorderen voor zover die boven dit boetebedrag uitstrekt. 

7. Bij verkoop van de woning dient U de koper mee te delen dat het Toestel op huurbasis is verstrekt en dat dit met toebehoren eigendom is van Warmgarant (zie ook artikel 9, leden 3 en 4).


Artikel 16 - Privacy & gegevensbescherming

1. Warmgarant vraagt in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houdt Warmgarant zich aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

2. Middels specifieke software en hardware is Warmgarant in staat om de werking van individuele Toestellen op afstand (via een digitale verbinding tussen het Toestel en de server van Warmgarant/de fabrikant van het Toestel) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of het Toestel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft, hetgeen van belang is in het kader van de huurovereenkomst.

In het kader van het bovenstaande doel zal Warmgarant/de fabrikant van het Toestel gegevens, betreffende de werking, van individuele Toestellen registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Warmgarant/de fabrikant van het Toestel.

3. Indien U bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan U om Warmgarant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht. In dat geval is het Warmgarant toegestaan om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van de extra kosten die gemaakt worden om fysiek het Toestel te controleren cq/ storingen te verhelpen. Alsdan accepteert U tevens dat het voor ons moeilijker is om de juiste onderhoudsinterval te bepalen.


Artikel 17 -Warmgarant klachtenprocedure

1. Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Warmgarant. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als U vindt dat U niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Warmgarant of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van U te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met U opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Warmgarant
Weesperstraat 118-Z
1112 AP Diemen
Telefoon: 085-4012233
info@Warmgarant.nl

Per email is Warmgarant te bereiken via ons contact formulier


Artikel 18 - Slotbepalingen

1. De algemene voorwaarden treden in werking op 1-2-2020.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel huurovereenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel huurovereenkomst bepaalde.

3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Warmgarant met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.

5. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij Warmgarant als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegdheid toekomt.


Warmgarant algemene voorwaarden

U kunt hier een PDF bestand van de Warmgarant algemene voorwaarden downloaden. Voor de meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u terecht op deze webpagina.

Tot slot

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden; zijn er bepalingen onduidelijk of heeft u overige vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Terug naar menu