Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is binnen de gehele Europese Unie de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat mensen meer en sterkere rechten krijgen als het gaat om privacy. Zo kun je nu bijvoorbeeld gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven jouw gegevens op verzoek dienen te vernietigen. Hiermee heeft de AVG dus ook gevolgen voor bedrijven. Deze krijgen op hun beurt meer verantwoordelijkheden. Dit geldt ook voor Warmgarant. Zo dient Warmgarant inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens zij verzameld, waarom zij die verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en hoe lang wij persoonsgegevens opslaan. In de onderstaande privacy verklaring hebben wij geprobeerd om dit op een heldere en beknopte wijze uit te leggen.

Warmgarant stelt in alles wat zij doet kwaliteit en service voorop zo ook in haar beleid omtrent privacy. Het privacy beleid, en daarmee ook onderstaande privacy verklaring, is daarmee met de grootst mogelijk zorg opgesteld. Echter kunnen wij niet uitsluiten dat er onverhoopt een fout is ingeslopen of dat een passage mogelijk onduidelijk is. Wanneer dit het geval is dan vernemen wij dit graag. In dat geval kunt u zich richten tot onze functionaris gegevensbescherming (zie paragraaf 10).

Meer informatie over de AVG: website autoriteit persoonsgegevens

Laatste wijziging privacyverklaring: 28-05-2018

Privacy verklaring

 1. Gegevens Warmgarant
 2. Informatie die Warmgarant verwerkt
 3. Grondslag van verwerking
 4. Toestemming om gegevens te verzamelen
 5. Bewaartermijn gegevens
 6. Gegevensbewerking derden
 7. Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Datalek
 10. Functionaris gegevensbescherming
 11. Intergas Incomfort

1. Gegevens Warmgarant

Deze privacyverklaring heeft betrekking op onderstaande:

Warmgarant BV, 
Weesperstraat 118-z
1112 AP Diemen
085 401 22 33
info@warmgarant.nl
KVK-nummer: 56040949
btw-nummer: NL851953281B01

Warmgarant Verhuur BV
Weesperstraat 118-z
1112 AP Diemen
085 401 22 33
info@warmgarant.nl
KVK-nummer: 64474291
btw-nummer: NL855681329B01

2. Informatie die Warmgarant verwerkt

Warmgarant verwerkt persoonsgegevens in de uitoefening van haar dienstverlening. Deze persoonsgegevens zijn onder te verdelen in verschillende categorieën, die op verschillende manieren kunnen worden verzameld. Warmgarant verdeeld deze persoonsgegevens in de volgende 7 categorieën:

 • Contactinformatie
 • Betaalgegevens
 • Cv-ketelgegevens
 • Technische- en gebruikersdata
 • Websites van derden
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Postcode gegevens

Een nadere toelichting wordt hieronder bij elke categorie gegeven. Hier vertellen wij welke gegevens we verzamelen en hoe wij deze gegevens verzamelen. Meer informatie over de bewaartermijn is te vinden in paragraaf 5.

Contactinformatie

Warmgarant verwerkt persoonlijke gegevens wanneer Personen gegevens met ons delen, invullen, en/of verzenden via een formulier op de website, de e-mail, chat, de telefoon of door een bestelling te plaatsen. De informatie die warmgarant ontvangt bestaat onder andere uit NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres en/of geslacht.

Betaalgegevens

Warmgarant verwerkt betaalgegevens wanneer Personen gegevens met ons delen, invullen, en/of verzenden tijdens het bestellen van een cv-ketel. Deze betaalgegevens bestaan uit een IBAN-nummer. Warmgarant gebruikt deze gegevens om de aanbetaling van de cv-ketel te faciliteren en voor de facturatie.

Cv-ketelgegevens

Warmgarant verwerkt gegevens over cv-ketels die wordt gedeeld, ingevuld en/of verzonden via het offerte formulier op de website, email, telefoon of chat. Deze data kan bestaan uit het type cv-ketel, het merk cv-ketel en het soort cv-ketel. Warmgarant gebruikt deze data om te adviseren bij de aanschaf van een cv-ketel.

Warmgarant verwerkt foto’s van cv-ketels die worden gedeeld, ingevuld en/of verzonden via de foto-upload op de website, e-mail, telefoon of chat. Deze foto’s worden gebruikt om een prijsindicatie af te geven en om de installatie van een cv-ketel voor te bereiden.

Warmgarant heeft inzage in de data die de Incomfort-module of de Intergas Comfort Touch thermostaat ophalen. Deze data kan bestaan uit cv-ketel instellingen en/of gebruikersgegevens. Warmgarant verwerkt deze gegevens om haar klanten op afstand te kunnen ondersteunen in het geval van een storing.

Technische en gebruikersdata

Warmgarant verwerkt automatisch, onder andere met cookies, gegevens over het gebruik van de website. Deze data kan bestaan uit het I.P.-adres, datum, tijd, browserinformatie, pagina’s bezocht en geplaatste bestellingen. Warmgarant verzamelt deze gegevens om gedrag op de website te analyseren. De conclusies die wij aan deze gegevens verbinden kunnen wij gebruiken om actie te ondernemen op onze website.

Websites van derden

Warmgarant verwerkt automatisch gegevens wanneer iemand interacteert met onze advertenties. Deze data kan bestaan uit een klik op een advertentie, een like en/of reactie op facebook. Warmgarant gebruikt deze data om het aanbod op de websites van derden aan te scherpen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Warmgarant gebruikt de gegevens die zij verwerkt om profielen op te bouwen. Deze profielen worden gebruikt om bezoekers nogmaals te benaderen wanneer dit van toepassing is. Een vorm van geautomatiseerde besluitvorming die Warmgarant gebruikt is remarketing.

Postcode gegevens

Warmgarant gebruikt postcode data op haar website om automatisch adresgegevens in te vullen en/of op te halen. Deze data kan bestaan uit de straatnaam, plaats, energielabel woning, Google streetview en de inhoud van de woning. Warmgarant gebruikt deze data als extra service op haar website.

3. Grondslag van verwerking

Warmgarant verzameld de persoonsgegevens uit de bovenstaande categorieën omdat haar dienstverlening hierom vraagt. Binnen de AVG zijn een 6-tal gronden neergelegd waarop een bedrijf zich mag beroepen wanneer zijn persoonsgegevens verwerkt. In beginsel beroept Warmgarant zich op het feit dat:

De verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Of omdat,

De verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Naast dat Warmgarant een beroep doet op bovenstaande gronden, vragen wij in sommige gevallen ook om toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken. In paragraaf 4 gaan wij dieper in op de verschillende wijze waarop wij om toestemming kunnen vragen.

4. Toestemming om gegevens te verzamelen

Cookies

Warmgarant plaatst cookies wanneer een persoon de website bezoekt. Functionele cookies worden standaard geplaatst. Zonder de functionele cookies werkt de website namelijk niet. Om non-functionele cookies te plaatsen wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd van de bezoeker middels een opt-in.

Formulieren

Gegevens die een persoon verzendt via de website van Warmgarant worden versleuteld verzonden via een Https-verbinding. Hier wordt gevraagd om expliciete toestemming om de ingevulde gegevens te mogen verwerken. Dit doormiddel van een opt-in onderaan het formulier.

Warmgarant kan haar dienst niet optimaal uitvoeren wanneer opgegeven gegevens niet verwerkt mogen worden. Om deze reden is het akkoord gaan met de gegevensverwerking noodzakelijk om informatie te kunnen delen met Warmgarant.

Iedereen heeft het recht om de gegeven toestemming op ieder moment, zonder opgaaf van reden, in te trekken. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 7.

5. Bewaartermijn gegevens

Alle gegevens die met Warmgarant worden gedeeld kennen een maximale bewaartermijn die gelijk is aan de technische en/of economische levensduur van een cv-ketel. Welke van de twee het langst is, dan wel dat een derde partij met gezag (bijvoorbeeld de overheid) aanvullende eisen stelt aan het bewaartermijn.

6. Gegevensverwerking derden

Warmgarant laat gegevens die worden verwerkt ook door derden verwerken. Met onderstaande partners heeft Warmgarant om deze reden een gegevensverwerking overeenkomst gesloten. Warmgarant benadrukt dat zij haar partners zorgvuldig heeft uitgekozen. In de toekomst kunnen deze aangevuld, dan wel verminderd worden.

Google - lees het privacy statement
Microsoft - lees het privacy statement
Innovadis - lees het privacy statement
Intercom - lees het privacy statement
Salesforce - lees het privacy statement
Exact - lees het privacy statement
EMS - lees het privacy statement
Facebook - lees het privacy statement

7. Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Iedereen die ooit gegevens met Warmgarant heeft gedeeld (betrokkene) heeft het recht op inzage in deze persoonsgegevens. Warmgarant zal deze persoonsgegevens op een heldere en gestructureerde manier aan de betrokkene verstreken indien zij daarom vragen.

Wanneer betrokkene persoonlijke data wil kunnen inzien of wil laten verwijderen dan diet hiervoor contact op genomen te worden met de functionaris gegevensbescherming van Warmgarant (zie paragraaf 10). Hierbij is het noodzakelijk dat de identiteit van de betrokkene gecontroleerd kan worden. Een aanvraag tot inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens dient daarom altijd aangevraagd te worden via het formulier inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens. Alleen op deze wijze kunnen wij een veilige overdracht van gegevens garanderen.

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van een veilige overdracht van gegevens kunnen wij in behandeling nemen. Warmgarant zal zo spoedig als mogelijk aan een verzoek voldoen, echter houdt zij zichzelf het recht voor om deze termijn op te rekken wanneer de aanvraag complex van aard is.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Warmgarant heeft passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

9. Datalek

Door Warmgarant worden datalekken (een inbraak in een databestand, een kwijtgeraakte usb-stick of een gestolen laptop en/of brand in het datacentrum) gedocumenteerd door de functionaris gegevensbescherming om aan de meldplicht datalekken te kunnen voldoen. 

10. Functionaris gegevensbescherming

Dhr. S. Severs
Weesperstraat 118-z
1112 AP Diemen
085 – 401 22 33
privacy@warmgarant.nl

In het geval van inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens raden wij aan om paragraaf 7 goed door te lezen.

11. Intergas Incomfort

Specifiek voor klanten die gebruik maken van Incomfort - voor het, op afstand, uitlezen van een 'connected' Intergas cv-ketel - kunt u hier de gezamenlijke privacyverklaring van Warmgarant en Intergas inlezen.

Gezamenlijke Incomfort privacyverklaring